20 listo­pada Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii armat okrę­to­wych BAE Systems Mk.45 Mod.4 kali­bru 127 mm, które mają tra­fić na pokłady okrę­tów wojen­nych tego pań­stwa.

Może Cię zainteresować:

BAE Systems: ruszyła budowa fregaty HMS Cardiff dla brytyjskiej marynarki

BAE Systems: ruszyła budowa fregaty HMS Cardiff dla brytyjskiej marynarki

20 listo­pada Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii armat okrę­to­wych BAE Systems Mk.45 Mod.4 kali­bru 127 mm, które trafią na okręty indyjskiej marynarki. Czytaj dalej

W doku­men­ta­cji, która została prze­słana w celu dal­szej auto­ry­za­cji w ramach pro­ce­dury FMS do Kongresu Stanów Zjednoczonych, poin­for­mo­wano, że Indie są zain­te­re­so­wane pakie­tem o mak­sy­mal­nej war­to­ści 1 mld dola­rów. Ma on objąć trzy­na­ście armat Mk.45 Mod. 4 z lufami o dłu­go­ści 62 kali­brów, 3500 sztuk amu­ni­cji kali­bru 127 mm, czę­ści zamienne oraz usługi szkolno-logi­styczne. Co cie­kawe, rząd Indii auto­ry­zo­wał zakup armat w kwiet­niu 2018 roku – według mediów lokal­nych arty­le­ria ma tra­fić na pokłady budo­wa­nych obec­nie okrę­tów, w ostat­nich latach Indie kupo­wały armaty kon­cernu Leonardo.

Armaty Mk.45 są stan­dar­do­wym uzbro­je­niem okrę­tów wojen­nych US Navy oraz klien­tów eks­por­to­wych – Australii, Danii, Grecji, Japonii, Republiki Korei, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Tajwanu, Tajlandii, Turcji. W przy­szło­ści, poza Indiami, do powyż­szego grona mają dołą­czyć także Kanada oraz Wielka Brytania – w obu przy­pad­kach będą sta­no­wić uzbro­je­nie fre­gat Typu 26. Wersja Mod. 4 została wdro­żona do eks­plo­ata­cji w 2000 roku.

Źródło: zbiam.pl