16 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz nale­żąca do kor­po­ra­cji L3Harris firma L3 Mustang Technology pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji i dostaw dla US Navy amu­ni­cji prze­zna­czo­nej dla auto­ma­tycz­nych armat Mk. 110 kali­bru 57 mm.

Przedmiotem umowy, o war­to­ści 15 mln dola­rów, jest dostawa (marca 2021 roku) 808 sztuk nabo­jów Mk.332 – jest to kolejny rodzaj amu­ni­cji prze­zna­czo­nej dla armat kali­bru 57 mm, które sta­no­wią uzbro­je­nie kutrów typu Legend w US Coast Guard oraz wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów klasy LCS w US Navy. W przy­szło­ści do powyż­szej listy mają także dołą­czyć fre­gaty FFG(X).

Naboje Mk.332 mają być prze­zna­czone do zwal­cza­nia celów nawod­nych oraz lata­ją­cych – jest to kolejny typ amu­ni­cji pro­gra­mo­wal­nej dedy­ko­wa­nej arma­tom kali­bru 57 mm (dotych­czas tego typu naboje posiada w swo­jej ofer­cie kon­cern BAE Systems). Pierwsze fun­du­sze na ich pro­duk­cję przy­znano pro­du­cen­towi w maju 2019 roku. Natomiast pro­gram uzbro­je­nia okrę­tów w tego typu amu­ni­cję uru­cho­miono w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku.

Źródło: zbiam.pl