Zgodnie z reko­men­da­cją fiń­skiego Ministerstwa Obrony rząd Finlandii wybrał Saab jako dostawcę i inte­gra­tora sys­temu zarzą­dza­nia walką dla czte­rech nowych kor­wet klasy Pohjanmaa w ramach pro­gramu Squadron 2020.

Saab nie pod­pi­sał jesz­cze umowy ani nie otrzy­mał zamó­wie­nia doty­czą­cego dostaw w ramach pro­gramu Squadron 2020. Ministerstwo Obrony Finlandii oświad­czyło, że pod­pi­sa­nie umowy o war­to­ści 412 mln euro pla­no­wane jest w dniu 26 wrze­śnia 2019 r.

Ta infor­ma­cja sta­nowi ważny kamień milowy w rela­cjach Saaba z Finlandią. Z rado­ścią ocze­ku­jemy dal­szego wspie­ra­nia zdol­no­ści fiń­skiej mary­narki wojen­nej dzięki naszemu doświad­cze­niu w dzie­dzi­nie sys­te­mów walki”, mówi Andrew Carp, Wiceprezes i Szef Działu Saab Surveillance.

Umowa ma obo­wią­zy­wać w latach 2019 – 2027, a jej zakres obej­mie sze­reg roz­wią­zań, w tym sys­temy zarzą­dza­nia walką 9LV, powią­zane czuj­niki i inne sys­temy.

Obecnie wszyst­kie okręty fiń­skiej mary­narki wojen­nej posia­dają co naj­mniej jeden sys­tem dostar­czony przez Saab. Większość okrę­tów wypo­sa­żo­nych jest w kilka sys­te­mów pro­duk­cji Saab o róż­nym prze­zna­cze­niu

Źródło: Saab.