26 lutego kon­cern Raytheon poin­for­mo­wał o prze­pro­wa­dze­niu uda­nej próby kie­ro­wa­nego poci­sku Standard SM‑2 Block IIIB – był to pierw­szy spraw­dzian egzem­pla­rza pocho­dzą­cego z par­tii pro­duk­cyj­nej dostar­czo­nej przez pro­du­centa po wzno­wie­niu pro­duk­cji poci­sków.

Może Cię zainteresować:

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

Lutowa próba, będąca pierw­szym spraw­dzia­nem fabrycz­nie nowych SM‑2 została prze­pro­wa­dzona przez US Navy na tere­nie poli­gonu White Sands w sta­nie Nowy Meksyk i zakończyła się sukcesem. Czytaj dalej

Decyzja o wzno­wie­niu została ogło­szona w czerwcu 2017 roku. Powodem tego kroku było rosnące zapo­trze­bo­wa­nie glo­balne na poci­ski rodziny SM‑2 – w bie­żą­cym roku roz­po­czął się cykl dostaw ponad 280 sztuk w wer­sji Block IIIA oraz IIIB. Odbiorcami mają być Australia, Japonia, Holandia, Republika Korei oraz US Navy. Pociski służą do obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej jed­no­stek pły­wa­ją­cych i innych obiek­tów znaj­du­ją­cych się w rejo­nie dzia­ła­nia nosi­cieli – obec­nie są to okręty wypo­sa­żone w pio­nowe wyrzut­nie Mk.41.

Dotychczas z pokła­dów róż­no­rod­nych okrę­tów odpa­lono ponad 2700 poci­sków powyż­szej rodziny, spo­śród ponad 11000 sztuk dostar­czo­nych na prze­strzeni lat. Lutowa próba, będąca pierw­szym spraw­dzia­nem fabrycz­nie nowych SM‑2 została prze­pro­wa­dzona przez US Navy na tere­nie poli­gonu White Sands w sta­nie Nowy Meksyk – według komu­ni­katu zakoń­czyła się cał­ko­wi­tym suk­ce­sem.

Źródło: zbiam.pl