27 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Raytheon pod­pi­sali dwie umowy doty­czące pro­gramu budowy i roz­woju poci­sków manew­ru­ją­cych Tomahawk, które sta­no­wią ważny ele­ment uzbro­je­nia US Navy.

W ramach pierw­szej z nich, o war­to­ści 493,5 mln dola­rów, pro­du­cent ma prze­pro­wa­dzić prace zwią­zane z prze­glą­dami już dostar­czo­nych poci­sków w wer­sji Block IV oraz ich moder­ni­za­cją do odmiany Block V. Prace mają zostać zre­ali­zo­wane do wrze­śnia 2023 roku i będą pro­wa­dzone przede wszyst­kim w zakła­dach w Tucson w Arizonie. W momen­cie pod­pi­sa­nia nie uru­cho­miono finan­so­wa­nia, a także nie poin­for­mo­wano o pla­no­wa­nej licz­bie poci­sków prze­zna­czo­nych do prze­glądu i moder­ni­za­cji. Pierwsze pięć sztuk ma posłu­żyć do prób ope­ra­cyj­nych.

W ramach dru­giej umowy, o war­to­ści 148 mln dola­rów, Departament Obrony zamó­wił 90 poci­sków w wer­sji Block V. Odbiorcą wszyst­kich będzie US Navy, a prace mają zostać zre­ali­zo­wane do sierp­nia 2022 roku. W tym przy­padku zama­wia­jący uru­cho­mił pełne finan­so­wa­nie pozwa­la­jące na reali­za­cję kon­traktu.

Pociski manew­ru­jące Tomahawk sta­no­wią uzbro­je­nie krą­żow­ni­ków oraz nisz­czy­cieli rakie­to­wych, a także wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych o napę­dzie nukle­ar­nym. Poza US Navy są eks­plo­ato­wane jed­nost­kach pod­wod­nych Royal Navy.

Według dekla­ra­cji Departamentu Obrony, wszyst­kie poci­ski Tomahawk Block IV mają zostać zmo­der­ni­zo­wane do stan­dardu Block V, nato­miast znaj­du­jące się jesz­cze w maga­zy­nach poci­ski Block III wyco­fane z eks­plo­ata­cji i zuty­li­zo­wane. Dzięki temu wydłu­żona zosta­nie ich żywot­ność (sza­co­wana dotych­czas na 30 lat). Nowa odmiana ma cha­rak­te­ry­zo­wać się zwięk­szo­nym zasię­giem, a także uno­wo­cze­śnio­nym modu­łem nawi­ga­cji oraz łącz­no­ści – Departament Obrony zakłada dostawy w kilku wer­sjach, m.in. Block Va (dys­po­nu­ją­cej nowym sys­te­mem napro­wa­dza­nia, pozwa­la­ją­cym na zwal­cza­nie celów rucho­mych, w tym obiek­tów pły­wa­ją­cych), a także Block Vb (nową, wie­lo­funk­cyjną gło­wicą bojową). Po wdro­że­niu do eks­plo­ata­cji w US Navy, Departament Obrony zakłada zmo­der­ni­zo­wa­nie poci­sków nale­żą­cych do Wielkiej Brytanii, o ile zgodę na taki zabieg wyda rząd w Londynie.

Źródło: zbiam.pl