Podczas kie­ro­wa­nych przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych wie­lo­na­ro­do­wych ćwi­czeń woj­sko­wych Formidable Shield 2019, pro­du­ko­wany przez Leonardo sys­tem MFRA (ang. Multi-Function Radar Active; wie­lo­funk­cyjny rada­rowy sys­tem ska­no­wa­nia aktyw­nego) został użyty przez wło­ską Marynarkę Wojenną do sku­tecz­nego wykry­wa­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia oraz śle­dze­nia poci­sków bali­stycz­nych. Zainstalowany na pokła­dzie fre­gaty typu FREMM wło­skiej Marynarki Wojennej — Carlo Bergamini — sys­tem rada­rowy wyka­zał wyjąt­kową dokład­ność, potwier­dza­jąc swoją przy­dat­ność do obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej.

W ćwi­cze­niach Formidable Shield 2019, które odbyły się w oko­li­cach bry­tyj­skiego archi­pe­lagu Hebrydy, wzięły udział mary­narki wojenne Włoch, Kanady, Francji, Holandii, Hiszpanii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas manew­rów jed­nostki mary­narki wojen­nej wielu kra­jów współ­pra­co­wały jed­no­cze­śnie bro­niąc się przed całą gamą zagro­żeń, od poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych, lecą­cych na wyso­ko­ści dzie­sią­tek metrów nad powierzch­nią morza, po poci­ski bali­styczne nad­la­tu­jące z odle­gło­ści setek kilo­me­trów.

Może Cię zainteresować:

Rosjanie testują nowe okręty na Morzu Bałtyckim

Rosjanie testują nowe okręty na Morzu Bałtyckim

Radar MFRA pro­duk­cji Leonardo wyka­zał zdol­ność do wykry­wa­nia i śle­dze­nia poci­sków bali­stycz­nych w sce­na­riu­szach walki odpo­wia­da­ją­cych mie­szance kon­wen­cjo­nal­nych zagro­żeń ponad­dźwię­ko­wych i bali­stycz­nych. Czytaj dalej

Radar MFRA pro­duk­cji Leonardo wyka­zał zdol­ność do wykry­wa­nia i śle­dze­nia poci­sków bali­stycz­nych w sce­na­riu­szach walki odpo­wia­da­ją­cych mie­szance kon­wen­cjo­nal­nych zagro­żeń ponad­dźwię­ko­wych i bali­stycz­nych. Poza dzia­ła­niem w roli sys­temu wcze­snego ostrze­ga­nia, alar­mu­ją­cym mię­dzy­na­ro­dowy sys­tem obronny o zaist­nia­łym zagro­że­niu, dodat­kowo radar MFRA wspie­rał neu­tra­li­za­cję poci­sków bali­stycz­nych.

Podczas sce­na­riu­sza wcze­snego ostrze­ga­nia radar MFRA był w sta­nie wykryć i śle­dzić wystrze­le­nie poci­sku bali­stycz­nego oraz wyli­czyć spo­dzie­wany punkt jego ude­rze­nia. Następnie te dane zostały udo­stęp­nione innym uczest­ni­czą­cym pań­stwom poprzez zastrze­żoną sieć NATO przy wyko­rzy­sta­niu sys­temu zarzą­dza­nia walką ‘Sadoc3’ CMS pro­duk­cji Leonardo. Te infor­ma­cje mają ogromne zna­cze­nie dla mię­dzy­na­ro­do­wego sys­temu obron­nego ponie­waż umoż­li­wiają prze­sła­nie alarmu do strefy ude­rze­nia i wybór naj­sku­tecz­niej­szego środka prze­ciw­dzia­ła­nia. Zdolność pre­cy­zyj­nego okre­śle­nia punktu ude­rze­nia poci­sku bali­stycz­nego oraz danych kine­ma­tycz­nych została udo­wod­niona pod­czas manew­rów Formidable Shield, potwier­dza­jąc moż­li­wo­ści wło­skiej Marynarki Wojennej do peł­nie­nia wio­dą­cej roli w ope­ra­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych.

Ponadto, w trak­cie manew­rów, radar MFRA — poza obroną prze­ciw­ra­kie­tową — wyka­zał swoją wie­lo­za­da­nio­wość, reali­zu­jąc zada­nia z zakresu wyzna­cza­nia celów i nad­zoru powietrz­nego. Zaawansowane zdol­no­ści sys­temu obej­mo­wały także auto­no­miczne wykry­wa­nie zagro­że­nia bali­stycz­nego w pobliżu punktu ude­rze­nia, umoż­li­wia­jąc jego neu­tra­li­za­cję przez przy­szłe sys­temy obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Radar MFRA pro­duk­cji Leonardo wyka­zał zdol­ność do wykry­wa­nia i śle­dze­nia poci­sków bali­stycz­nych w sce­na­riu­szach walki odpo­wia­da­ją­cych mie­szance kon­wen­cjo­nal­nych zagro­żeń ponad­dźwię­ko­wych i bali­stycz­nych. Czytaj dalej

MFRA to pierw­szy mor­ski wie­lo­funk­cyjny dookólny radar z aktyw­nym elek­tro­nicz­nym sys­te­mem ska­no­wa­nia pra­cu­ją­cym w paśmie C [(ang. C‑band multi-func­tio­nal Active Electronically Scanned Array (AESA)], który pro­du­ko­wany jest przez Leonardo i dał począ­tek rodzi­nie rada­rów KRONOS. Do dziś sprze­dano ponad 40 sys­te­mów tego typu, a radary KRONOS znaj­dują się na wypo­sa­że­niu jed­no­stek mary­narki wojen­nej na całym świe­cie. Ponadto, nowe jed­nostki wło­skiej Marynarki Wojennej będą wypo­sa­żone w radary KRONOS. W szcze­gól­no­ści nowy wie­lo­za­da­niowy okręt patro­lowy Marynarki Wojennej (PPA-Pattugliatori Polivalenti d’Altura) będzie miał na pokła­dzie sys­tem dwu­pa­smowy, obej­mu­jący anteny wielofunkcyjne/wielomisyjne pra­cu­jące w paśmie C oraz w paśmie X dla wykry­wa­nia zagro­żeń na powierzchni, zapew­nia­jąc zdol­no­ści, które tak zna­ko­mi­cie zostały zapre­zen­to­wane pod­czas manew­rów Formidable Shield.

Źródło: Leonardo.