7 czerwca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Northrop Grumman pod­pi­sali wie­lo­letni kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji i dostaw par­tii sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych AN/TPS-80 G/ATOR, które tra­fią do pod­od­dzia­łów US Marine Corps.

Przedmiotem zamó­wie­nia, o war­to­ści 958 mln dola­rów, będzie 30 sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych. Ich dostawy mają zostać zre­ali­zo­wane do stycz­nia 2025 roku. W momen­cie pod­pi­sa­nia uru­cho­miono pierw­szą tran­szę, 195 mln dola­rów. Dotychczas obie strony zama­wiały poje­dyn­cze sta­cje w ramach par­tii wstęp­nych, łączne zapo­trze­bo­wa­nie USMC na AN/TPS-80 opiewa na 60 egzem­pla­rzy.

Powyższa sta­cja radio­lo­ka­cyjna pozwala na wykry­wa­nie obiek­tów lata­ją­cych róż­nych typów oraz amu­ni­cji. Dzięki swo­jej kon­struk­cji zastę­puje pięć typów rada­rów dotych­czas uży­wa­nych przez powyż­szą for­ma­cję. Prace nad nimi roz­po­częto we wrze­śniu 2005 roku, nato­miast pierw­sze egzem­pla­rze par­tii wstęp­nej zakon­trak­to­wano w paź­dzier­niku 2014 roku. Pracujący w paśmie S może być przy­go­to­wany do dzia­ła­nia w ciągu 45 min.

Źródło: zbiam.pl