Marynarka Wojenna Indonezji wybrała armaty mor­skie BAE Systems Bofors 57 Mk3 dla naro­do­wego pro­gramu okrę­tów rakie­to­wych KCR-60. Wstępna umowa z pań­stwową stocz­nią PT PAL Indonesia obej­muje cztery sys­temy 57 Mk3.

Armata mor­ska Bofors 57 mm została zapro­jek­to­wana do zwal­cza­nia zagro­żeń na powierzchni morza, w powie­trzu i na lądzie – w śro­do­wi­sku przy­brzeż­nym. Używają już jej mary­narki wojenne i straże wybrzeża wielu kra­jów, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwecji, Finlandii i Meksyku.

Najnowszy kon­trakt z PT PAL Indonezja świad­czy o sta­łym zaufa­niu tego kraju do armat mor­skich BAE Systems, które kon­se­kwent­nie speł­niają wyma­ga­nia jako­ściowe i potrzeby w zakre­sie zdol­no­ści bojo­wych”, powie­dział Ulf Einefors, dyrek­tor Weapon Systems Sweden w BAE Systems.

Okręty rakie­towe KCR-60, o dłu­go­ści 60 metrów, zapro­jek­to­wano do szyb­kiego prze­no­sze­nia prze­ciw­o­krę­to­wych kie­ro­wa­nych poci­sków rakie­to­wych, słu­żą­cych do zwal­cza­nia jed­no­stek nawod­nych, a następ­nie szyb­kiego i bez­piecz­nego wyco­fa­nia się na wody pomię­dzy wyspami archi­pe­la­gów w regio­nie. W służ­bie mary­narki wojen­nej Indonezji – Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL) znaj­dują się obec­nie cztery KCR-60, a dwa kolejne są budo­wane. Dwa z nowych sys­te­mów armat 57 Mk3 będą prze­zna­czone dla budo­wa­nych okrę­tów, a pozo­stałe dwa tra­fią na dwie już ist­nie­jące jed­nostki KCR-60.

Armaty zostaną wypro­du­ko­wane w zakła­dach BAE Systems w Karlskoga w Szwecji. Pierwszy sys­tem ma zostać dostar­czony w 2020 r., a ostatni – w 2021 r.

Źródło: BAE Systems.