17 czerwca Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu poten­cjal­nej zgody na sprze­daż na Ukrainę, poprzez pro­ce­durę FMS, jed­no­stek patro­lo­wych Mk. VI.

17 czerwca Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu poten­cjal­nej zgody na sprze­daż na Ukrainę, poprzez pro­ce­durę FMS, jed­no­stek patro­lo­wych Mk. VI. O moż­li­wej trans­ak­cji obej­mu­ją­cej tego typu patro­lowce mówiło się od dłuż­szego czasu. 

W ramach pro­ce­dury, doku­men­ta­cja została prze­słana w celu dal­szej auto­ry­za­cji do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie w powyż­szym eta­pie ame­ry­kań­skie wła­dze fede­ralne upu­blicz­niły szcze­góły nego­cjo­wa­nej umowy. 

Może Cię zainteresować:

Ukraina: okręty patrolowe typu Island dotarły do Odessy

Ukraina: okręty patrolowe typu Island dotarły do Odessy

17 czerwca Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu poten­cjal­nej zgody na sprze­daż na Ukrainę, poprzez pro­ce­durę FMS, jed­no­stek patro­lo­wych Mk. VI. Czytaj dalej

Stany Zjednoczone zaofe­ro­wały Ukrainie szes­na­ście jed­no­stek Mk. VI wraz z pakie­tem uzbro­je­nia i sys­te­mów pokła­do­wych oraz usługą szkolno-logi­styczną. Maksymalna war­tość umowy ma wyno­sić 600 mln dola­rów. Każda z jed­no­stek ma otrzy­mać dwa bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska strze­lec­kie MSI Seahawk A2 (dla 30 mm armat auto­ma­tycz­nych Mk.44), elek­tro­op­tyczną gło­wicę obser­wa­cyjno-celow­ni­czą, sys­tem LRAD, układy IFF oraz łącz­no­ści i nawi­ga­cji. Dodatkowo pakiet ma objąć osiem zapa­so­wych armat Mk.44 i cztery układy FLIR. Budowniczym jed­no­stek ma być stocz­nia SAFE Boats International z Bremerton. Fundusze na ich budowę mają pocho­dzić z ame­ry­kań­skiego fun­du­szy pomocy woj­sko­wej dla Ukrainy.  

Jednostki patro­lowe Mk. VI są prze­zna­czone do dzia­łań przy­brzeż­nych oraz śród­lą­do­wych. Dla US Navy zbu­do­wano dwa­na­ście sztuk, które peł­nią służbę od 2015 roku. Docelowe plany zakła­dają budowę kolej­nych 36. 

Mk. VI mają wypor­ność 72 ton i dłu­gość 26 metrów. Etatowe załogi skła­dają się z 10 osób, a zasięg oscy­luje w gra­ni­cach 800 mil mor­skich. Napęd skła­da­jący się z dwóch sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych firmy MTU pozwala na osią­gnie­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 45 węzłów.  

Obecnie Ukraina eks­plo­atuje dwa kutry patro­lowe typu Island, które zostały prze­ka­zane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w ramach pro­ce­dury EDA. W zeszłym roku Waszyngton prze­słał ofertę prze­ka­za­nia kolej­nych trzech jed­no­stek tego typu. 

Źródło: zbiam.pl