Egipt coraz bliżej zakupu fregat typu FREMM dla marynarki wojennej.

8 czerwca media wło­skie oraz egip­skie poin­for­mo­wały, że rząd Włoch wydał zgodę na sprze­daż do Egiptu dwóch wie­lo­za­da­nio­wych fre­gat rakie­to­wych typo­sze­regu FREMM. Powyższa umowa ma być wstę­pem do kolej­nej, gigan­tycz­nej, trans­ak­cji war­tej około 10 mld euro.

Według dostęp­nych infor­ma­cji, for­malne nego­cja­cje w spra­wie sprze­daży dwóch fre­gat roz­po­częły się w lutym bie­żą­cego roku – czerw­cowa zgoda na trans­ak­cje ozna­cza, że zakoń­czono pro­ces for­malny otwie­ra­jący drogę do pod­pi­sa­nia umowy. Jej poten­cjalna war­tość może oscy­lo­wać w gra­ni­cach 1,2 mld euro i obej­mo­wać jed­nostki budo­wane przez Fincantieri na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Włoch. Mowa o ostat­niej parze fre­gat – Spartaco Schergat oraz Emilio Bianchi. W ich miej­sce Włosi mie­liby zamó­wić dwie kolejne, tym razem w wer­sji prze­zna­czo­nej do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych.

Obecnie Egipt eks­plo­atuje jedną fre­gatę typo­sze­regu FREMM – 17 marca 2016 roku wcie­lono do służby Tahya Misr, która została kupiona we Francji. Także w tym przy­padku rząd w Paryżu zde­cy­do­wał się na sprze­daż budo­wa­nej jed­nostki, która miała nosić nazwę Normandie.

Jak już wspo­mniano, umowa na dwie fre­gaty może być wstę­pem do gigan­tycz­nej trans­ak­cji, która zda­niem mediów bli­skow­schod­nich oraz wło­skich ma objąć kolejne cztery fre­gaty typo­sze­regu FREMM, 20 okrę­tów rakie­to­wych typu Falaj II, 24 wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Eurofighter oraz nie­okre­śloną liczbę szkolno-bojo­wych Leonardo M346 Master. Dodatkowo Kair jest zain­te­re­so­wany zaku­pem sate­lity woj­sko­wego.

Źródło: zbiam.pl