Na tere­nie wcho­dzą­cych w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce uro­czy­ście zain­au­gu­ro­wano budowę Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM. Inwestycja zwią­zana jest z pro­jek­tem off­se­to­wym reali­zo­wa­nym w ramach pozy­ska­nia przez Siły Zbrojne RP Morskiej Jednostki Rakietowej.

W uro­czy­sto­ści udział wzięli: mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak, pre­zes zarządu PGZ S.A. Witold Słowik oraz pre­zes zarządu i dyrek­tor naczelny WZE S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk. Inwestycja zakłada zbu­do­wa­nie zespołu budyn­ków wraz z wypo­sa­że­niem spe­cjal­nym pozwa­la­ją­cych na pro­duk­cję, ser­wi­so­wa­nie i cer­ty­fi­ka­cję pod­dźwię­ko­wych prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków manew­ru­ją­cych (NSM). Utworzenie cen­trum jest czę­ścią planu usta­na­wia­nia w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdol­no­ści w zakre­sie tech­niki rakie­to­wej. Wartość inwe­sty­cji to ponad 30 mln zł.

– Rakiety wyma­gają okre­so­wej, kom­plek­so­wej recer­ty­fi­ka­cji – demon­tażu, spraw­dze­nia i wymiany wszyst­kich nie­zbęd­nych ele­men­tów oraz doko­na­nia zaawan­so­wa­nych testów. Wszystko to jest moż­liwe do wyko­na­nia tylko na pozio­mie fabrycz­nym. Budowanie takich kom­pe­ten­cji w naszej Grupie to ele­ment planu eks­pan­sji PGZ w seg­men­cie tech­niki rakie­to­wej, zarówno w celu zabez­pie­cze­nia potrzeb Sił Zbrojnych, jak i współ­pracy z innymi for­ma­cjami – powie­dział Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

WZE S.A. jest bene­fi­cjen­tem dwóch umów off­se­to­wych z nor­we­ską firmą Kongsberg, pro­du­cen­tem sys­te­mów NSM. W ramach wyko­na­nia pierw­szej umowy w Spółce wybu­do­wano i uru­cho­miono Centrum Wsparcia Serwisowania i Zarządzania Konfiguracją Systemu NSM. Druga umowa off­se­towa zakła­dała powsta­nie infra­struk­tury słu­żą­cej do tzw. mid-life upgrade (MLU) i ponow­nej cer­ty­fi­ka­cji poci­sków rakie­to­wych typu NSM będą­cych na wypo­sa­że­niu Morskiej Jednostki Rakietowej. Założeniem tego pro­jektu jest zabez­pie­cze­nie Morskiej Jednostki Rakietowej w zakre­sie goto­wo­ści bojo­wej poci­sków rakie­to­wych typu NSM.

Przejęcie know-how w zakre­sie pro­duk­cji i ser­wi­so­wa­nia poci­sków rakie­to­wych oraz wdra­ża­nie kul­tury i orga­ni­za­cji pracy cen­trum zgod­nie ze stan­dar­dami NATO wpły­nie pozy­tyw­nie na roz­wój firmy w obsza­rze poziomu tech­nicz­nego, spo­sobu orga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­nia. Linie pro­duk­cyjne i tech­no­lo­giczne, nowe umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stów oraz naby­wane doświad­cze­nie będą sta­no­wiły atut przy poten­cjal­nych nowych ini­cja­ty­wach biz­ne­so­wych w Grupie zwią­za­nych z tech­niką rakie­tową.

Pociski rakie­towe NSM (ang. Naval Strike Missile) firmy Kongsberg Defence & Aerospace to pre­cy­zyjne, pod­dźwię­kowe prze­ciw­o­krę­towe poci­ski manew­ru­jące dale­kiego zasięgu pią­tej gene­ra­cji. Mogą być one wyko­rzy­sty­wane także do zwal­cza­nia celów lądo­wych. NSM zostały wybrane przez Siły Zbrojne RP do użytku w insta­la­cjach arty­le­rii przy­brzeż­nej. W 2008 roku MON i Ministerstwo Gospodarki pod­pi­sały z firmą Kongsberg kon­trakty na dostawę wypo­sa­że­nia Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (NDR) 3. Flotylli Okrętów, któ­rego głów­nym uzbro­je­niem miały stać się poci­ski NSM. Zgodnie z kon­trak­tem zaku­piono 12 poci­sków. Z kolei w 2010 roku pod­pi­sano kon­trakt na dostawę dla Polski dodat­ko­wych 38 prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków NSM (uwzględ­nio­nych w opcji 36 poci­sków oraz dwóch prze­zna­czo­nych do prób).

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy roz­po­czął służbę w czerwcu 2013 roku. 1 stycz­nia 2015 roku została sfor­mo­wana Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach. W jej skład wszedł Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Dodatkowo utwo­rzono Drugi Nabrzeżny Dywizjon Rakietowy i zamó­wiono do niego kolejne 24 poci­ski NSM (wraz z pojaz­dami, wyrzut­niami i rada­rami).

Źródło: PGZ SA.