24 grud­nia US Navy poin­for­mo­wała o pla­nach reduk­cji sprzę­to­wej wyni­ka­ją­cej z ogra­ni­czeń budże­to­wych na naj­bliż­sze lata. Dodatkowo obej­muje ogra­ni­cze­nia zwią­zane pro­gra­mami budowy nowych jed­no­stek.

Może Cię zainteresować:

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

W ramach cięć amerykańska mary­narka pro­po­nuje wcze­śniej­sze wyco­fa­nie czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów klasy LCS – mowa o dwóch typu Freedom oraz takiej samej licz­bie typu Independence. Czytaj dalej

W ramach cięć mary­narka pro­po­nuje wcze­śniej­sze wyco­fa­nie czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów klasy LCS – mowa o dwóch typu Freedom oraz takiej samej licz­bie typu Independence. Są to pierw­sze jed­nostki obu typów, obec­nie są już zde­gra­do­wane do roli szkolno-doświad­czal­nej i od kil­ku­na­stu mie­sięcy (nie­ofi­cjal­nie) są ofe­ro­wane sojusz­ni­kom w ramach pro­ce­dury EDA. Dodatkowo cię­cia mają objąć wyco­fa­nie trzech okrę­tów desan­to­wych-doków typu Whidbey Island, a także czte­rech krą­żow­ni­ków rakie­to­wych typu Ticonderoga. W ostat­nim z przy­pad­ków, jest to kolejna próba, która jest sku­tecz­nie blo­ko­wana przez Kongres.

W przy­padku ogra­ni­czeń zaku­po­wych, pro­po­zy­cja US Navy doty­czy ogra­ni­cze­nia tempa budowy nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Arleigh Burke Flight III o pięć sztuk w ciągu naj­bliż­szych lat. Całość powo­duje, że pod zna­kiem zapy­ta­nia znaj­duje się dłu­go­fa­lowy cel floty doty­czący zwięk­sze­nia liczby jed­no­stek pły­wa­ją­cych do 355 sztuk.

Źródło: zbiam.pl