2 sierp­nia w stoczni Bangkok Dock Ltd. w Bangkoku odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu patro­lo­wego HTMS Prachuap Khiri Khan, dru­giej jed­nostki typu Krabi budo­wa­nej na bry­tyj­skiej licen­cji na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Tajlandii.

Okręt został zamó­wiony w stycz­niu 2016 roku. Podobnie jak bliź­nia­czy Krabi, który został wcie­lony do służby w sierp­niu 2013 roku, sta­nowi roz­wi­nię­cie pro­jektu patro­low­ców typu River ofe­ro­wa­nych przez kon­cern BAE Systems (dotych­czas tra­fiły do służby w Brazylii oraz Wielkiej Brytanii). W przy­padku dru­giego okrętu Tajlandczycy poszli krok dalej – upu­blicz­nione foto­gra­fie wska­zują bowiem, że obok auto­ma­tyczne armaty Leonardo Super Rapid kali­bru 76 mm oraz dwóch auto­ma­tycz­nych armat 30 mm patro­lo­wiec otrzy­mał także wyrzut­nie dla kie­ro­wa­nych poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych RGM-84 Harpoon. Miejsce dla nich wygo­spo­da­ro­wano tuż za komi­nem.

Marynarka Wojenna Tajlandii pro­wa­dzi sys­te­ma­tycz­nie reali­zo­wany pro­gram moder­ni­za­cji tech­nicz­nej sił mor­skich, które odpo­wia­dają m.in. za zabez­pie­cze­nie roz­le­głej linii wybrzeża. Rozbudowa poten­cjału patro­low­ców typu River może mieć zwią­zek z chę­cią wyko­rzy­sta­nia ope­ra­cyj­nego poza obsza­rem strefy wyłącz­no­ści gospo­dar­czej.

Źródło: zbiam.pl