3 sierp­nia w Key West na Florydzie odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Billings. Jest to ósmy przed­sta­wi­ciel typu Freedom, jed­nego z dwóch typów klasy LCS budo­wa­nych dla Amerykanów.

Okręt został zamó­wiony w marcu 2013 roku, nato­miast budowa roz­po­częła się w paź­dzier­niku 2014 roku. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce 2 listo­pada 2015 roku, a wodo­wa­nie 1 lipca 2017 roku. Podobnie jak wszyst­kie jed­nostki typu Freedom, został zbu­do­wany w stoczni Marinette Marine w Marinette, która buduje je w koope­ra­cji z kon­cer­nem Lockheed Martin. Pierwszym por­tem macie­rzy­stym będzie Mayport na Florydzie.

Obecnie w Marinette przy pię­ciu kolej­nych okrę­tach tego typu, trzy następne zostały także zamó­wione. Dodatkowo zbu­do­wane zostaną cztery eks­por­towe jed­nostki, które tra­fią do Arabii Saudyjskiej.

W bie­żą­cym roku US Navy pla­nuje skie­ro­wać do dzia­łań eks­pe­dy­cyj­nych jeden okręt typu Freedom, USS Detroit jed­nak bez upu­blicz­nie­nia obszaru. Plany na przy­szły rok mówią o wysła­niu USS Little Rock. Wśród poten­cjal­nych rejo­nów dzia­łal­no­ści wymie­nia się wody Ameryki Środkowej i Południowej, Europę oraz Bliski Wschód.

Źródło: zbiam.pl