8 listo­pada w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. odbyła się uro­czy­stość pod­pi­sa­nia pro­to­kołu zdaw­czo-odbior­czego doty­czą­cego budowy i odbioru okrętu patro­lo­wego ORP Ślązak, który jesz­cze w bie­żą­cym mie­siącu zosta­nie for­mal­nie wcie­lony do służby.

W uro­czy­sto­ściach udział wzięli przed­sta­wi­ciele Marynarki Wojennej, Dowództwa Operacji Morskich, Inspektoratu Uzbrojenia oraz PGZ Stoczni Wojennej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jednostka, która miała być pro­to­ty­pem serii sied­miu wie­lo­za­da­nio­wych kor­wet, była budo­wana od listo­pada 2001 roku, kiedy poło­żono stępkę w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Formalne wodo­wa­nie miało miej­sce 2 lipca 2015 roku, a ostatni rok został poświę­cony na próby mor­skie. Zgodnie z pla­nami, 28 listo­pada 2019 roku w Gdyni odbę­dzie się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby – okręt trafi do 3. Flotylli sta­cjo­nu­ją­cej w tym mie­ście. Jednocześnie będzie to kolejny przed­sta­wi­ciel nie­miec­kiego typo­sze­regu MEKO A100 – jed­nostki tego typu są eks­plo­ato­wane w Malezji, Niemczech, a dodat­kowo są budo­wane dla Izraela.

– Od momentu prze­ję­cia stoczni przez Polską Grupę Zbrojeniową tempo prac mają­cych na celu ukoń­cze­nie okrętu „Ślązak” było bar­dzo wyso­kie. W ciągu nie­spełna pół­tora roku udało się pomyśl­nie dopro­wa­dzić pro­jekt do końca i w kon­se­kwen­cji prze­ka­zać okręt do służby w Marynarce Wojennej – powie­dział Sebastian Chwałek, wice­pre­zes zarządu PGZ S.A. Dodał, że PGZ Stocznia Wojenna jest gotowa reali­zo­wać kolejne pro­gramy moder­ni­za­cyjne Marynarki Wojennej, ujęte w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021 – 2035.

– Sprawne dokoń­cze­nie pro­cesu budowy okrętu „Ślązak” nie byłoby moż­liwe, gdyby nie pro­fe­sjo­na­lizm i deter­mi­na­cja zarówno po stro­nie PGZ S.A., PGZ Stoczni Wojennej, jak i Inspektoratu Uzbrojenia. Szczególne podzię­ko­wa­nia należą się zało­dze Stoczni oraz per­so­ne­lowi PGZ S.A. bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­nemu w reali­za­cję pro­jektu, a także wszyst­kim przed­sta­wi­cie­lom Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony Narodowej odpo­wia­da­ją­cym za bez­po­średni nad­zór nad reali­za­cją prac oraz odbioru i prze­ka­za­nia jed­nostki – powie­dział Cezary Cierzan, wice­pre­zes zarządu PGZ SW.

Ślązak będzie dru­gim, w ciągu ostat­nich lat, okrę­tem który trafi do służby w Marynarce Wojennej. W bie­żą­cym roku pla­no­wane jest jesz­cze wcie­le­nie do służby pierw­szego holow­nika typu B860 Bolko, który prze­cho­dzi ostat­nią fazę prób zdaw­czo-odbior­czych.

Źródło: zbiam.pl