19 czerwca ponow­nie zwo­do­wano HSwMS Uppland. Tym samym zakoń­czono kom­plek­sową moder­ni­za­cję „mid-life upgrade” (MLU) dwóch okrę­tów pod­wod­nych klasy Gotland i są one gotowe spro­stać wyzwa­niom na morzu.

Ponowne wodo­wa­nie w ciągu zale­d­wie 12 mie­sięcy, dru­giego już okrętu pod­wod­nego o napę­dzie nie­za­leż­nym od powie­trza (AIP) potwier­dza świa­to­wej klasy umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści stoczni Saab Kockums. Saab jest jedną z nie­wielu firm na świe­cie, które są w sta­nie prze­pro­wa­dzić kom­plek­sowa moder­ni­za­cję MLU, jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­jąc kolejną gene­ra­cję okrę­tów pod­wod­nych AIP. Filozofia Saaba, oparta na modu­ło­wej budo­wie jed­no­stek, zapew­nia klien­towi flotę okrę­tów pod­wod­nych, które — w każ­dej chwili i efek­tyw­nie kosz­towo — mogą być w pełni zmo­der­ni­zo­wane tak, aby spro­stać przy­szłym wyzwa­niom.

Okręty pod­wodne są zapro­jek­to­wane do pracy w trud­nych warun­kach. Kadłub musi wytrzy­mać dzie­się­cio­le­cia eks­plo­ata­cji, pod­czas gdy sys­temy i tech­no­lo­gie na pokła­dzie wyma­gają cią­głych ulep­szeń, aby okręt mógł pozo­stać zdolny do wyko­ny­wa­nia zadań. Przecinając kadłub na dwie czę­ści i zastę­pu­jąc wiele waż­nych sys­te­mów, Saab w oszczędny spo­sób i w krót­kim cza­sie, dostar­cza okręty pod­wodne gotowe na wyzwa­nia jutra.

Niewiele stoczni na całym świe­cie ma doświad­cze­nie w cał­ko­wi­tej, mody­fi­ka­cji okrętu pod­wod­nego, two­rzą­cej nie­malże nową jed­nostkę. Jesteśmy jedyną stocz­nią, która dwu­krot­nie w ciągu 12 mie­sięcy prze­pro­wa­dziła taka moder­ni­za­cje z suk­ce­sem. Najpierw z Gotland, a teraz z Uppland. Jeśli weź­mie się pod uwagę, że gdy te okręty zostały zwo­do­wane pod koniec lat 90-tych, smart­fony nawet nie ist­niały, poka­zuje to, jak ogromny skok tech­no­lo­giczny doko­nał się na okrę­tach pod­wod­nych, i jak zna­czący jest „mid-life upgrade”, powie­dział Gunnar Wieslander, szef Saab Kockums.

Zaktualizowana wer­sja Uppland i jej sio­strza­nego okrętu Gotland sta­no­wią kolejny etap przy­go­to­wań do A26, naj­no­wo­cze­śniej­szego obec­nie pro­du­ko­wa­nego okrętu pod­wod­nego z napę­dem AIP. Ponad 20 sys­te­mów zain­sta­lo­wa­nych obec­nie na pokła­dzie zmo­der­ni­zo­wa­nego OP Gotland zosta­nie wdro­żo­nych na nowym okrę­cie pod­wod­nym A26, budo­wa­nym dla Szwedzkiej Marynarki Wojennej. Zmodernizowany OP Gotland jest, więc tym, na któ­rym testuje się i wpro­wa­dza w życie nie­które z inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, które zostaną wdro­żone w przy­szłej szwedz­kiej kla­sie okrę­tów pod­wod­nych A26. Uppland został zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany przez Kockums w Malmö na początku lat 90-tych i oddany do użytku w 1997 r. MLU obej­muje mody­fi­ka­cję, wymianę i moder­ni­za­cję sys­te­mów i tech­no­lo­gii pokła­do­wych, utrzy­ma­nie ope­ra­cyj­no­ści okrętu tak, aby jesz­cze przez wiele lat słu­żył Szwecji.
Proces moder­ni­za­cji wiąże się z ulep­sze­niem klu­czo­wych sys­te­mów, takich jak nie­za­leżny od powie­trza napęd Stirling AIP, sonary i czuj­niki, sys­temy zarzą­dza­nia i komu­ni­ka­cji.

 Źródło: informacja prasowa Saab.