18 sierp­nia na stro­nach Sejmu poja­wiła się odpo­wiedź Ministerstwa Obrony Narodowej w spra­wie inter­pe­la­cji posel­skiej doty­czą­cej zakupu dla Marynarki Wojennej okrę­tów pod­wod­nych, które obec­nie kryją się pod kryp­to­ni­mem Orka. Co cie­kawe, w odpo­wie­dzi resort poin­for­mo­wał też o kwe­stii zakupu jed­no­stek pomo­sto­wych. 

W lipcu pani poseł Hanna Gill-Piątek zwró­ciła się do mini­ster­stwa z pyta­niem o aktu­alny stan reali­za­cji pro­gra­mów pod­wod­nych. Odpowiedzi, dato­wa­nej na 11 sierp­nia, udzie­lił wice­mi­ni­ster obrony Wojciech Skurkiewicz. 

W przy­padku pro­gramu Okra, czyli zakupu okrę­tów pod­wod­nych nowej gene­ra­cji, faza reali­za­cji zakupu roz­pocz­nie się z chwilą zatwier­dze­nia doku­men­tów wyni­ko­wych fazy ana­li­tyczno-kon­cep­cyj­nej oraz wnio­sku w spra­wie pozy­ska­nia nowego sprzętu woj­sko­wego. Odpowiedź nie wska­zuje jed­no­cze­śnie czy faza ana­li­tyczno-kon­cep­cyjna została już zakoń­czona. 

Zgodnie z innymi infor­ma­cjami, Ministerstwo Obrony Narodowej pro­wa­dzi obec­nie pro­ces zakupu “okrętu pod­wod­nego — zdol­ność pomo­stowa”. Opis przed­miotu zamó­wie­nia został prze­ka­zany part­ne­rowi zagra­nicz­nemu, któ­rym jest (jak wia­domo od listo­pada 2019 roku) Szwecja. Według infor­ma­cji MON, Szwedzi mają dosto­so­wać okręt (co cie­kawe cały czas pada liczba poje­dyn­cza) do wyma­gań strony pol­skiej. Wprowadzenie jed­nostki typu Södermanland do służby w Marynarce Wojennej ma zostać poprze­dzone szko­le­niem pol­skiej załogi w obsłu­dze urzą­dzeń i sys­te­mów pokła­do­wych. 

Najprawdopodobniej kwe­stia powyż­szej umowy była jed­nym z głów­nym punk­tów roz­mów mini­strów obrony Polski i Szwecji, które odbyły się w Warszawie 14 sierp­nia. 

Źródło: zbiam.pl