16 lipca Royal Navy wraz z kon­cer­nem Thales poin­for­mo­wali o prze­pro­wa­dze­niu prób odpa­le­nia i nisz­cze­nia celów pły­wa­ją­cych z wyko­rzy­sta­niem kie­ro­wa­nych poci­sków Martlet, które mogą wzmoc­nić poten­cjał obronny okrę­tów.

Próba ogniowa została prze­pro­wa­dzona na jed­nym z poli­go­nów mor­skich na Morzu Irlandzkim z wyko­rzy­sta­niem fre­gaty rakie­to­wej HMS Sutherland. Wyrzutnia z pię­cioma poci­skami została zain­sta­lo­wana na bez­za­ło­go­wym sta­no­wi­sku ognio­wym armaty auto­ma­tycz­nej kali­bru 30 mm. W trak­cie próby odpa­lono cztery poci­ski Martlet, które udo­wod­niły moż­li­wość zasto­so­wa­nia jako nowy moduł zestawu, a także tra­fiły szybką jed­nostkę pły­wa­jącą. Żadna z nich nie była wypo­sa­żona w gło­wicę bojową, dostar­czyły nato­miast dane tele­me­tryczne.

Thales roz­wija pocisk LMM (Lightweight Multirole Missile) na mocy zamó­wie­nia ze strony Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, które kupiło 1000 poci­sków w 2011 roku. Wówczas zakła­dano, że pierw­sze tra­fią do służby w 2015 roku – wów­czas zakła­dano, że LMM (znane w Royal Navy jako Martlet) będą sta­no­wić uzbro­je­nie wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców Leonardo AW159 Wildcat prze­ciwko celom pły­wa­ją­cym. Pocisk ma zasięg do 8 km i masę 13 kg (3 kg gło­wicy bojo­wej) i dys­po­nuje kom­bi­no­wa­nym ukła­dem kie­ro­wa­nia.

Na początku 2019 roku Royal Navy zwró­ciła się do Thales w spra­wie moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia poci­sków jako ele­mentu zestawu obrony bez­po­śred­niej okrę­tów. Dotychczas nie poin­for­mo­wano, na jakich jed­nost­kach pla­no­wana jest ich insta­la­cja.

Obecnie okręty nale­żące do Royal Navy posia­dają na pokła­dach bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska ogniowe z 30 mm arma­tami auto­ma­tycz­nymi, wie­lo­lu­fowe kara­biny maszy­nowe kali­bru 7,62 mm. Część z nich może wyko­rzy­stać do obrony przed zagro­że­niem ze strony jed­no­stek pły­wa­ją­cych także zesta­wów obrony bez­po­śred­niej Phalanx Block 1B. Doposażenie w poci­ski Martlet zwięk­szy­łoby zasięg oddzia­ły­wa­nia. Co cie­kawe, powyż­sza infor­ma­cja poja­wiła się kilka dni po incy­den­cie w Zatoce Ormuz, w któ­rym bry­tyj­ska fre­gata rakie­towa Typu 23 unie­moż­li­wiła siłom irań­skim abor­daż i zatrzy­ma­nie tan­kowca pły­ną­cego do Wielkiej Brytanii.

Źródło: zbiam.pl