15 listo­pada w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod szó­sty i jed­no­cze­śnie ostatni holow­nik B860/6 zamó­wiony dla Marynarki Wojennej.

Jednostka ma otrzy­mać nazwę Przemko i numer H‑13 – według pla­nów ma tra­fić do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Obecnie pro­gram budowy holow­ni­ków to jeden z dwóch doty­czący nowych okrę­tów dla Marynarki Wojennej, pro­to­ty­powy Bolko ma być wkrótce prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu i trafi do Świnoujścia. Dodatkowo 20 listo­pada zapla­no­wano wodo­wane czwar­tego z serii, H‑12 Semko. Pozostałe znaj­dują się w róż­nych sta­diach budowy bądź prac wypo­sa­że­nio­wych.

Obok serii holow­ni­ków stocz­nia Remontowa Shipbuilding S.A. pro­wa­dzi pro­ces budowy dwóch nisz­czy­cieli min typu Kormoran. Poza nimi (w kon­sor­cjum PGZ Stocznia Wojenna S.A. i Nauta) Inspektorat Uzbrojenia zamó­wił okręt ratow­ni­czy Ratownik, który znaj­duje się na eta­pie prac pro­jek­to­wych.

Źródło: zbiam.pl