25 listo­pada w Sankt Petersburgu odbyła się uro­czy­stość pod­nie­sie­nia ban­dery na kon­wen­cjo­nal­nym okrę­cie pod­wod­nym Pietropawłowsk Kamczacki. Jest to pierw­szy, z pla­no­wa­nych sze­ściu, przed­sta­wi­ciel pro­jektu 636.3 budo­wany dla rosyj­skiej Floty Pacyfiku.

Kontrakt na jego budowę został zawarty pomię­dzy Ministerstwem Obrony Rosji oraz Stocznią Admiralicji w Sankt Petersburgu we wrze­śniu 2016 roku. Budowa roz­po­częła się w lipcu 2017, a uro­czy­ste wodo­wa­nie miało miej­sce 28 marca 2019 roku. Próby mor­skie, pro­wa­dzone na wodach Morza Bałtyckiego, roz­po­częły się w sierp­niu. Według dekla­ra­cji, jesz­cze w bie­żą­cym roku okręt ma przejść na wody Oceanu Spokojnego.

Pietropawłowsk Kamczacki jest jed­no­cze­śnie siód­mym okrę­tem pro­jektu 636.3 zbu­do­wa­nym w Sankt Petersburgu dla rosyj­skiej floty. Sześć jed­no­stek (w latach 2014 – 16) tra­fiło do struk­tur Floty Czarnomorskiej. Obecnie prace stocz­niowe pro­wa­dzone są przy trzech kolej­nych, które mają tra­fić do eks­plo­ata­cji w latach 2020 – 21. W przy­szłym roku zapla­no­wano poło­że­nie stę­pek pod dwa ostat­nie okręty, które są prze­zna­czone dla Floty Pacyfiku.

Źródło: zbiam.pl