PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. (PGZ SW) roz­po­czyna współ­pracę stra­te­giczną z OSI Maritime Systems (OSI) w zakre­sie dostaw Zintegrowanych Systemów Nawigacyjnych i Taktycznych na wypo­sa­że­nie okrę­tów Marynarki Wojennej.

– Jesteśmy nie­zmier­nie zado­wo­leni z per­spek­tywy współ­pracy z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz naszym naj­now­szym klien­tem, Marynarką Wojenną RP – powie­dział Ken Kirkpatrick, Prezes OSI Maritime Systems. — PGZ SW jest uznaną stocz­nią oraz ide­al­nie zlo­ka­li­zo­waną geo­gra­ficz­nie i biz­ne­sowo do roz­po­czę­cia wza­jem­nej współ­pracy w regio­nie — zazna­czył.

Może Cię zainteresować:

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

PGZ SW roz­po­czyna współ­pracę stra­te­giczną z OSI Maritime Systems (OSI) w zakre­sie dostaw Zintegrowanych Systemów Nawigacyjnych i Taktycznych na wypo­sa­że­nie okrę­tów Marynarki Wojennej. Czytaj dalej

– Dla PGZ Stoczni Wojennej ta umowa to ele­ment szer­szego planu zwią­za­nego z odbu­do­wy­wa­niem w stoczni Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki. Chcemy dzięki temu wejść na wyż­szy poziom tech­no­lo­giczny i zwięk­szyć wachlarz ofe­ro­wa­nych usług – komen­tuje Konrad Konefał, Prezes Zarządu PGZ SW. Warto dodać, że zgod­nie z pod­pi­saną umową stocz­nia sta­nie się auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sem wyro­bów OSI, co stwa­rza nowe istotne moż­li­wo­ści ryn­kowe.

Pierwszy kon­trakt doty­czy pro­gramu nisz­czy­ciela min Kormoran II i obej­muje insta­la­cję sys­te­mów OSI na aktu­al­nie budo­wa­nych jed­nost­kach ORP „Albatros” i ORP „Mewa”. Zgodnie z warun­kami kon­traktu PGZ SW wraz z firmą OSI zapro­jek­tuje, wybu­duje, dostar­czy i zain­sta­luje na obu okrę­tach sys­temy Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego i Nawigacji Taktycznej.

Zawarta w ostat­nich dniach wie­lo­let­nia umowa o part­ner­stwie stra­te­gicz­nym ma istotne zna­cze­nie dla dal­szego roz­woju PGZ SW. Zgodnie z jej zapi­sami PGZ SW, w trak­cie wytwa­rza­nia i insta­la­cji sys­te­mów dla obu jed­no­stek typu Kormoran II, będzie szko­lić swo­ich pra­cow­ni­ków u pro­du­centa, tak aby doce­lowo, po osta­tecz­nym mon­tażu sys­te­mów i prze­ka­za­niu do użyt­ko­wa­nia w Marynarce Wojennej, PGZ SW osią­gnęła samo­dzielną zdol­ność do ser­wi­so­wa­nia i naprawy sys­te­mów OSI przez cały okres ich użyt­ko­wa­nia. Oznaczać to będzie pełne prze­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji utrzy­ma­nia sys­te­mów od zagra­nicz­nego pro­du­centa do kra­jo­wego prze­my­słu obron­nego.

Może Cię zainteresować:

Przetasowania kadrowe w morskich spółkach z grupy PGZ

Przetasowania kadrowe w morskich spółkach z grupy PGZ

PGZ SW roz­po­czyna współ­pracę stra­te­giczną z OSI Maritime Systems (OSI) w zakre­sie dostaw Zintegrowanych Systemów Nawigacyjnych i Taktycznych na wypo­sa­że­nie okrę­tów Marynarki Wojennej. Czytaj dalej

Ponadto, obie strony zobo­wią­zały się do wspól­nego poszu­ki­wa­nia nowych zamó­wień, a PGZ SW otrzy­mała wyłącz­ność na repre­zen­to­wa­nie OSI na pol­skim rynku.

Wybór OSI jako dostawcy zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów nawi­ga­cyj­nych i tak­tycz­nych dla okrę­tów MW wpro­wa­dza nasze siły mor­skie do rodziny ponad 20 mary­na­rek wojen­nych NATO będą­cych użyt­kow­ni­kami tych roz­wią­zań, a tym samym przy­czyni się do zwięk­sze­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści pod­czas pro­wa­dze­nia wspól­nych dzia­łań przez siły obrony prze­ciw­mi­no­wej.

OSI Maritime Systems dostar­cza odbior­com woj­sko­wym zaawan­so­wane roz­wią­za­nia zin­te­gro­wa­nego mostka nawi­ga­cyj­nego i nawi­ga­cji tak­tycz­nej od ponad 20 lat. Jest pio­nie­rem okrę­to­wego zobra­zo­wa­nia mapy cyfro­wej i infor­ma­cji nawi­ga­cyj­nej (WECDIS). Firma dostar­cza sys­temy zin­te­gro­wa­nego mostka nawi­ga­cyj­nego zarówno dla okrę­tów nawod­nych, jak i pod­wod­nych, a roz­wią­za­nia OSI zostały do tej pory zain­sta­lo­wane na ponad 600 okrę­tach wojen­nych państw NATO i sojusz­ni­czych.

Źródło: PGZ Stocznia Wojenna.