7 paź­dzier­nika Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku doko­nał otwar­cia ofert w prze­targu doty­czą­cym wyboru stoczni, która może zbu­do­wać dla powyż­szej for­ma­cji peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową.

Może Cię zainteresować:

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

Obecnie to jeden z dwóch pro­gra­mów zaku­po­wych obej­mu­ją­cych próbę zakupu jed­no­stek pły­wa­ją­cych dla MOSG. W dru­gim przy­padku mowa o jed­no­stce patro­lo­wej o dłu­go­ści do 20 metrów. Czytaj dalej

Ostatecznie w powyż­szym postę­po­wa­niu wpły­nęła jedna oferta, która została zło­żona przez kon­sor­cjum skła­da­jące się z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Stoczni Remontowej Nauta S.A. – ofe­rują one MOSG jed­nostkę pły­wa­jącą w cenie 147,6 mln zło­tych brutto. Zamawiający prze­zna­czył na reali­za­cję zle­ce­nia 111,4 mln zło­tych brutto, być może dodat­kowe fun­du­sze zostaną wygo­spo­da­ro­wane i nie doj­dzie do unie­waż­nie­nia pro­ce­dury.

Postępowanie prze­tar­gowe w spra­wie zakupu jed­nego peł­no­mor­skiego patro­lowca zostało zapo­cząt­ko­wane 31 lipca. Jednostka ma być gotowa do odbioru do listo­pada 2022 roku, czę­ściowo jego finan­so­wa­nie pocho­dzi z pro­gra­mów Unii Europejskiej. Według opisu zamó­wie­nia, ma mieć dłu­gość do 66 metrów i wypor­ność około 1000 ton.

Obecnie to jeden z dwóch pro­gra­mów zaku­po­wych obej­mu­ją­cych próbę zakupu jed­no­stek pły­wa­ją­cych dla MOSG. W dru­gim przy­padku mowa o jed­no­stce patro­lo­wej o dłu­go­ści do 20 metrów.

Źródło: zbiam.pl