31 lipca fede­ralny urząd BAAINBw poin­for­mo­wał o zatwier­dze­niu decy­zji doty­czą­cej zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NHIndustries NH90NFH, które w Deutsche Marine zastą­pią wie­lo­za­da­niowe pokła­dowe Westland Sea Lynx.

Powyższa decy­zja uru­cha­mia pro­ces auto­ry­zo­wa­nia, który ma zakoń­czyć się decy­zją Bundestagu w 2020 roku. BAAINBw zakłada, że dostawy śmi­głow­ców roz­poczną się 2025 roku, w Deutsche Marine będą ozna­czone jako NH90MRFH (Multi-Role Frigate Helicopter). Mają sta­no­wić uzu­peł­nie­nie sys­temu uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia fre­gat, z tego też względu otrzy­mają opusz­czany sonar, sta­cję radio­lo­ka­cyjną obser­wa­cji powierzchni wody, sys­temy wymiany infor­ma­cji. Podstawowym uzbro­je­niem mają być lek­kie tor­pedy ZOP, jed­nak mają także słu­żyć do zadań trans­por­to­wych oraz poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych.

Może Cię zainteresować:

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

BAAINBw poin­for­mo­wał o zatwier­dze­niu decy­zji doty­czą­cej zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NHIndustries NH90NFH, które w Deutsche Marine zastą­pią wie­lo­za­da­niowe pokła­dowe Westland Sea Lynx. Czytaj dalej

Co cie­kawe, 22 Sea Lynxy, które są obec­nie w Deutsche Marine mają zostać zastą­pione przez 31 nowych NH90MRFH (taką infor­ma­cję podał dowódca nie­miec­kiego lot­nic­twa mor­skiego) – tak duża liczba to wynik rosną­cego zaan­ga­żo­wa­nia floty, a także pla­no­wa­nych inwe­sty­cji w przy­szło­ści. Obok kon­sor­cjum NHIndustres zain­te­re­so­wa­nie nie­miec­kim pro­gra­mem wyra­żał m.in. Sikorsky oraz Leonardo.

Jak już wspo­mniano, będzie to druga tran­sza NH90 dla Deutsche Marine. 18 egzem­pla­rzy (znane jako NH90 Sea Lion) zastąpi lądowe Westland Sea King w misjach poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych, wspar­cia sił spe­cjal­nych oraz dozo­rze obsza­rów mor­skich – ich dostawy mają roz­po­cząć się w bie­żą­cym roku.

Źródło: zbiam.pl