12 lipca w stoczni kon­cernu Naval Group w Cherbourgu odbyła się uro­czy­stość pre­zen­ta­cji wie­lo­za­da­nio­wego ato­mo­wego okrętu pod­wod­nego FS Suffren budo­wa­nego dla Marine Nationale. Jest to pierw­sza, z sze­ściu, jed­nostka typo­sze­regu Barracuda zamó­wiona przez Francuzów.

W uro­czy­sto­ści wzięli udział m.in. pre­zy­dent Francji Emmanuel Macron oraz mini­ster sił zbroj­nych Florence Parly. W stoczni nie zabra­kło także zapro­szo­nych dele­ga­cji z kil­ku­na­stu państw świata, w tym z Polski, a także dzien­ni­ka­rzy.

Według kon­cernu Naval Group, FS Suffren jest 108. okrę­tem pod­wod­nym zbu­do­wa­nym (od 1899 roku) w stoczni w Cherbourgu – 17 z nich to jed­nostki o napę­dzie jądro­wym. Kontrakt na budowę sze­ściu okrę­tów typu Barracuda został zawarty pomię­dzy DGA oraz Naval Group w grud­niu 2006 roku i ma war­tość 9,1 mld euro. Dodatkowe fun­du­sze pochło­nie przy­go­to­wa­nie infra­struk­tury w bazach w Tulonie oraz Breście. Wówczas zakła­dano, że pro­to­typ trafi do Marine Nationale w II poło­wie 2017 roku. Budowa FS Suffren roz­po­częła się w 2007 roku, uro­czy­ste poło­że­nie stępki odbyło się 19 grud­nia 2007 roku. Wodowanie okrętu, bez gości, zapla­no­wano na lipiec. Według aktu­al­nego har­mo­no­gramu, próby stocz­niowe roz­poczną się jesz­cze w bie­żą­cym roku, a próby mor­skie mają dobyć się w 2020 roku (począt­kowo w oko­li­cach Cherbourga, potem w Breście, a finalne, obej­mu­jące sys­temy uzbro­je­nia, na Morzu Śródziemnym), prze­ka­za­nie zama­wia­ją­cemu pla­no­wane jest na koniec 2020 roku. Ostatni z okrę­tów (FS Casabianca, który został for­mal­nie zamó­wiony poprzez upra­wo­moc­nie­nie się kon­traktu 14 czerwca bie­żą­cego roku) zosta­nie wyco­fany ze służby w 2062 roku. W lipcu Naval Group pro­wa­dził prace stocz­niowe przy pię­ciu okrę­tach. Jednostki typu Suffren zastą­pią w służ­bie sześć wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów typu Rubis, któ­rych służba powoli zbliża się ku koń­cowi. Macierzystym por­tem dla Suffrenów będzie Tulon nad Morzem Śródziemnym. W pro­gra­mie Barracuda zaan­ga­żo­wa­nych jest m.in. osiem zakła­dów kon­cernu Naval Group, pięć ośrod­ków rzą­do­wych, 800 przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych we Francji.

Okręty pod­wodne typu Suffren mają wymiary 99,5 metrów dłu­go­ści i 9 metrów sze­ro­ko­ści. Pod wodą wypie­rają 5300 ton. Napęd składa się z poje­dyn­czego reak­tora jądro­wego o mocy 150 MW. Żywotność prę­tów pali­wo­wych wynosi 10 lat, co ma zwięk­szyć goto­wość ope­ra­cyjną okrę­tów i ogra­ni­czyć czas pobytu w stoczni w celu ich wymiany (sza­cuje się, że roczna goto­wość jed­no­stek typu Suffren będzie oscy­lo­wać w gra­ni­cach 270 dni). Awaryjnie jed­nostki dys­po­nują także dwoma sil­ni­kami elek­trycz­nymi. Według ofi­cjal­nych danych, pod­wodna pręd­kość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 25 węzłów, zanu­rze­nie mak­sy­malne wynosi około 350 metrów, a auto­no­micz­ność wynosi 70 dni i jest ogra­ni­czona zapa­sami żyw­no­ści. Załoga składa się z 65 osób, w tym 12 ofi­ce­rów. Dodatkowo prze­wi­dziano prze­strzeń do zabra­nia do dwu­na­stu żoł­nie­rzy sił spe­cjal­nych, któ­rych wypo­sa­że­nie może być prze­wo­żone w zasob­niku moco­wa­nym do kadłuba. Uzbrojenie obej­muje cięż­kie tor­pedy F21, miny FG29, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe MBDA Exocet SM39 Block 2 oraz poci­ski manew­ru­jące MBDA MdCN – wszyst­kie mogą być odpa­lane z czte­rech 533 mm wyrzutni zain­sta­lo­wa­nych w dzio­bo­wej czę­ści kadłuba. Co ważne, będą to pierw­sze fran­cu­skie okręty pod­wodne zdolne do prze­no­sze­nia i odpa­la­nia poci­sków manew­ru­ją­cych. W celu ogra­ni­cze­nia poziomu gene­ro­wa­nego hałasu zasto­so­wano pęd­nik stru­go­wodny, a także rufowe stery w ukła­dzie X.

W opar­ciu o doświad­cze­nia zebrane przy pro­jek­cie Barracuda Naval Group opra­co­wuje wer­sję z napę­dem kon­wen­cjo­nal­nym. Jego pierw­szym suk­ce­sem był wybór Australii, poszu­ku­ją­cej dwu­na­stu okrę­tów pod­wod­nych nowego poko­le­nia, a obec­nie fran­cu­ski kon­cern pró­buje zain­te­re­so­wać holen­der­ską mary­narkę wojenną, która roz­po­częła pro­gram wyboru następcy dla jed­no­stek typu Warlus.

Co ważne, Naval Group jest jedy­nym zachod­nim pro­du­cen­tem, który jed­no­cze­śnie roz­wija linię ato­mo­wych i kon­wen­cjo­nal­nych jed­no­stek pod­wod­nych.

Źródło: zbiam.pl