31 lipca Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o roz­po­czę­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w spra­wie wyboru stoczni, która zbu­duje peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową – miej­scem jej sta­cjo­no­wana ma być Kaszubski Dywizjon w Gdańsku.

Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie doku­men­ta­cji do 23 wrze­śnia bie­żą­cego roku, bio­rąc pod uwagę krótki (dwu­mie­sięczny) czas waż­no­ści oferty wygląda na to, że zama­wia­jący pla­nuje roz­strzy­gnąć prze­targ przed koń­cem roku. Jednostka ma być gotowa do odbioru do listo­pada 2022 roku – czę­ściowo finan­so­wa­nie zakupu będzie pocho­dzić z pro­gra­mów Unii Europejskiej.

Według opisu zamó­wie­nia, jed­nostka ma mieć dłu­gość do 66 metrów i sze­ro­kość nie mniej niż 10,5 metrów. Wyporność osza­co­wano na około 1000 ton. Ma być przy­sto­so­wana do dzia­ła­nia na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Śródziemnym. Etatowa załoga będzie skła­dać się z 20 osób, jed­nak pro­jekt ma prze­wi­dy­wać dodat­kową prze­strzeń dla 14 dodat­ko­wych (np. grupa inspek­cyjna). W czę­ści dzio­bo­wej ma zostać prze­wi­dziane miej­sce prze­zna­czone do współ­pracy ze śmi­głow­cem oraz jako plat­forma dla bez­za­ło­go­wych apa­ra­tów lata­ją­cych. Dodatkowo ma zostać prze­wi­dziane miej­sce dla dwóch kon­te­ne­rów z wypo­sa­że­niem ratow­ni­czym. W sytu­acjach nagłych, pokład ma słu­żyć do tym­cza­so­wego umiesz­cze­nia do 250 roz­bit­ków (przez 24 godziny) bądź 50 (przez 48 godzin).

Nowa jed­nostka uzu­pełni bądź zastąpi jeden z patro­low­ców typu SKS-40, które są eks­plo­ato­wane od 1991 roku. Jednocześnie Morski Oddział Straży Granicznej pro­wa­dzi także postę­po­wa­nie prze­tar­gowe (kolejne) doty­czące wyboru stoczni, która dostar­czy for­ma­cji jeden 20 metrowy patro­lo­wiec.

Źródło: zbiam.pl