24 lipca Marynarka Wojenna Włoch poin­for­mo­wała, że lot­ni­sko­wiec ITS Cavour wszedł do suchego doku w Tarencie w celu reali­za­cji pla­no­wa­nego remontu oraz moder­ni­za­cji pozwa­la­ją­cej na przy­go­to­wa­nie jed­nostki do współ­pracy z samo­lo­tami bojo­wymi Lockheed Martin F-35B Lightning II.

Jednostka została wpro­wa­dzona do doku 20 lipca, całość prac ma zostać zakoń­czona na wio­snę 2020 roku. Taki har­mo­no­gram ma pozwo­lić na wysła­nie okrętu na wschod­nie wybrzeże Stanów Zjednoczonych w lecie 2020 roku, gdzie zre­ali­zo­wane zostaną próby z samo­lo­tami F-35B Lightning II – będzie to trzeci, zagra­niczny, nosi­ciel maszyn tego typu (poza parą lot­ni­skow­ców typu Queen Elizabeth).

Dotychczas ITS Cavour był dosto­so­wany do wyko­rzy­sta­nia z samo­lo­tami Boeing AV-8B Harrier II, które znaj­dują się na wypo­sa­że­niu wło­skiego lot­nic­twa mor­skiego. Według dekla­ra­cji Rzym ma zaku­pić 30 egzem­pla­rzy F-35B Lightning II, które mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane maszyny.

Prace stocz­niowe zostaną zre­ali­zo­wane siłami per­so­nelu tech­nicz­nego Marynarki Wojennej, który będzie wspie­rany przez spe­cja­li­stów z kon­cer­nów Leonardo oraz Fincantieri. ITS Cavour ma być jed­nym z dwóch nosi­cieli F-35B Lightning II we Włoszech, dru­gim ma być znaj­du­jący się w budo­wie ITS Trieste.

Źródło: zbiam.pl