9 kwiet­nia stocz­nia Eastern Shipbuilding Group z Panama City na Florydzie poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kon­traktu z US Coast Guard w spra­wie budowy i dostawy dru­giego kutra patro­lo­wego typu Heritage, który otrzyma nazwę USCGC Chase.

Umowa została zawarta 6 kwiet­nia i obok peł­nego finan­so­wa­nia budowy USCGC Chase zawiera także zamó­wie­nie na kom­po­nenty prze­zna­czone dla trze­ciej jed­nostki tego typu, która ma otrzy­mać nazwę USCGC Ingham. Powyższe zle­ce­nie to wynik wybra­nia Eastern Shipbuilding Group jako wyko­nawcy pierw­szych dzie­wię­ciu kutrów typu Heritage dla USCG – bazowy kon­trakt został pod­pi­sany we wrze­śniu 2016 roku. Obecne zle­ce­nia, obok utrzy­ma­nia tempa budowy, pozwa­lają także na odbu­dowę infra­struk­tury po znisz­cze­niach, które miały miej­sce na Florydzie po przej­ściu hura­ganu Michael w paź­dzier­niku 2018 roku.

Może Cię zainteresować:

Northrop Grumman z kontraktem na radary dla US Marines Corps

Northrop Grumman z kontraktem na radary dla US Marines Corps

Stocz­nia Eastern Shipbuilding Group z Panama City na Florydzie poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kon­traktu z US Coast Guard w spra­wie budowy i dostawy dru­giego kutra patro­lo­wego typu Heritage. Czytaj dalej

Obecnie w stoczni Eastern Shipbuilding Group w Panama City pro­wa­dzone są prace przy pierw­szych sek­cjach kadłuba pro­to­ty­po­wego USCGC Heritage — cię­cie blach roz­po­częto w stycz­niu 2019 roku. Położenie stępki pla­no­wane jest na pierw­szą połowę bie­żą­cego roku. Zapotrzebowanie US Coast Guard na kutry typu Heritage opiewa na przy­naj­mniej 25 jed­no­stek – dotych­czas uru­cho­miono pełne finan­so­wa­nie budowy pierw­szych dwóch oraz zakup kom­po­nen­tów dla trze­ciego.

Pomimo histo­rycz­nej kla­sy­fi­ka­cji jako kuter, jed­nostki patro­lowe typu Heritage będą miały wypor­ność około 4500 ton. Według pro­jektu kadłub będzie mieć 110 metrów dłu­go­ści i 16 metrów sze­ro­ko­ści. Wysokoprężny napęd pozwoli na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej około 24 węzłów, a zapas paliwa ma pozwo­lić na prze­pły­nię­cie do 10000 mil mor­skich. Autonomiczność okre­ślono na 60 dni. Podobnie jak więk­sze kutry typu Legend, także typ Heritage otrzyma zestaw uzbro­je­nia obej­mu­jący auto­ma­tyczną armatę Mk.110 kali­bru 57 mm, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko ogniowe z armatą Mk.38 kali­bru 25 mm, do sze­ściu wkm M2 Browning kali­bru 12,7 mm. Na rufie prze­wi­dziano prze­strzeń dla wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego MH-65 bądź MH-60R Seahawk.

Źródło: zbiam.pl