4 maja Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w spra­wie wyboru stoczni, która zbu­duje dla powyż­szej for­ma­cji nową peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową. Ostatecznie, co nie jest zasko­cze­niem, wer­dykt komi­sji prze­tar­go­wej wska­zał ofertę fran­cu­ską.

Może Cię zainteresować:

PGZ Stocznia Wojenna i Nauta chcą zbudować patrolowiec dla MOSG

PGZ Stocznia Wojenna i Nauta chcą zbudować patrolowiec dla MOSG

Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w spra­wie wyboru stoczni, która zbu­duje dla powyż­szej for­ma­cji nową peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową. Czytaj dalej

Zgodnie z wer­dyk­tem, zwy­cię­stwo przy­znano fran­cu­skiej stoczni Socarenam z Boulogne sur Mer, która w poko­na­nym polu zosta­wiła PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.. W każ­dym z trzech kry­te­riów oferta fran­cu­ska była lep­sza (uzy­skała łącz­nie 100% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia). Werdykt ozna­cza, że pod­pi­sa­nie umowy może nastą­pić jesz­cze w maju. Jednostka ma mieć kadłub o dłu­go­ści do 66 metrów, zapasy pozwa­lać na osią­gnię­cie auto­no­micz­no­ści mini­mum dwu­na­stu dni, a wypor­ność oscy­lo­wać w gra­ni­cach 1000 ton. Według pla­nów patro­lo­wiec ma ope­ro­wać na Morzu Bałtyckim, a także innych obsza­rach mor­skich oble­wa­ją­cych Europę. Dzięki jego zaku­powi roz­pocz­nie się pro­ces zastę­po­wa­nia pary jed­no­stek patro­lo­wych typu SKS-40.

Postępowanie prze­tar­gowe na zakup jed­nego peł­no­mor­skiego patro­lowca zostało ogło­szone 13 grud­nia 2019 roku. Otwarcie ofert nastą­piło 11 lutego — wów­czas oka­zało się, że budżet zapla­no­wany na zakup opiewa na kwotę 111,3 mln zło­tych brutto. Oferta fran­cu­ska opie­wała na kwotę 111 mln zło­tych brutto, a kon­ku­ren­cyjna pol­ska 139 mln zło­tych brutto. Dodatkowo strona fran­cu­ska zaofe­ro­wała dłuż­szą gwa­ran­cję (36 mie­sięcy), a także wyż­szą war­tość kary umow­nej w przy­padku opóź­nień w reali­za­cji zle­ce­nia.

Stocznia Socarenam ma w swo­jej ofer­cie liczne pro­jekty jed­no­stek patro­lo­wych, które są eks­plo­ato­wane przez służby porządku publicz­nego oraz siły zbrojne kil­ku­na­stu państw świata.

Źródło: zbiam.pl