17 lipca w stoczni OCEA w Les Sables-d’Olonne we Francji odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia jed­nostki patro­lo­wej Gabriela Silang budo­wa­nej na zamó­wie­nie Straży Wybrzeża Filipin.

Jednostka została zamó­wiona we wrze­śniu 2017 roku i bazuje na pro­jek­cie OPV-2070 Mk.II sta­no­wią­cym pro­po­zy­cję fran­cu­skiej stoczni dla mor­skich służb porządku publicz­nego. Według pla­nów uro­czy­ste wcie­le­nie do służby zapla­no­wano jesz­cze na bie­żący rok, wszystko zależy od pro­cesu wypo­sa­ża­nia i póź­niej­szych prób mor­skich. Według pla­nów, jed­nostka ma sta­cjo­no­wać w połu­dnio­wej czę­ści Filipin i peł­nić zada­nia anty­pi­rac­kie oraz anty­ter­ro­ry­styczne.

Patrolowiec ma dłu­gość 84 metrów, a układ napę­dowy pozwala na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 22 węzłów. Zasięg ma oscy­lo­wać w gra­ni­cach 8000 mil mor­skich, nato­miast zapasy pokła­dowe pozwa­lać na peł­nie­nie zadań na morzu przez około 30 dni. Załoga eta­towa obej­mie 26 osób, dodat­kowo prze­wi­dziano prze­strzeń na dodat­kowy per­so­nel obej­mu­jący grupy sił spe­cjal­nych bądź obsługę śmi­głowca (prze­wi­dziano dla niego lądo­wi­sko wraz z han­ga­rem).

Obok poje­dyn­czego patro­lowca peł­no­mor­skiego Straż Wybrzeża Filipin zamó­wiła w stoczni OCEA cztery szyb­kie jed­nostki patro­lowo-inter­wen­cyjne, które dostar­czono w 2018 roku.

Źródło: zbiam.pl