1 sierp­nia DGA poin­for­mo­wała o wodo­wa­niu w stoczni kon­cernu Naval Group w Cherbourgu wie­lo­za­da­nio­wego ato­mo­wego okrętu pod­wod­nego FS Suffren, który jest pro­to­ty­pem typu Barracuda zamó­wio­nego dla Marine Nationale.

Wydarzenie sta­nowi kolejny etap budowy jed­nostki, którą ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wano 12 lipca. Według pla­nów próby stocz­niowe roz­poczną się jesz­cze w bie­żą­cym roku, a dostawa zama­wia­ją­cemu prze­wi­dziana jest na koniec 2020. Macierzystym por­tem będzie Tulon nad Morzem Śródziemnym, jed­nak infra­struk­tura por­towa będzie przy­go­to­wana także w bazie w Breście. Barracudy zastą­pią w linii jed­nostki typu Rubis. W lipcu Naval Group infor­mo­wał, że prace stocz­niowe pro­wa­dzone są przy pię­ciu (z sze­ściu zamó­wio­nych) okrę­tach.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

1 sierp­nia DGA poin­for­mo­wała o wodo­wa­niu w stoczni kon­cernu Naval Group w Cherbourgu wie­lo­za­da­nio­wego ato­mo­wego okrętu pod­wod­nego FS Suffren, prototypowej jednostki typu Barracuda. Czytaj dalej

Okręty pod­wodne typu Suffren mają wymiary 99,5 metrów dłu­go­ści i 9 metrów sze­ro­ko­ści. Pod wodą wypie­rają 5300 ton. Napęd składa się z poje­dyn­czego reak­tora jądro­wego o mocy 150 MW. Żywotność prę­tów pali­wo­wych wynosi 10 lat, co ma zwięk­szyć goto­wość ope­ra­cyjną okrę­tów i ogra­ni­czyć czas pobytu w stoczni w celu ich wymiany (sza­cuje się, że roczna goto­wość jed­no­stek typu Suffren będzie oscy­lo­wać w gra­ni­cach 270 dni). Awaryjnie jed­nostki dys­po­nują także dwoma sil­ni­kami elek­trycz­nymi. Według ofi­cjal­nych danych, pod­wodna pręd­kość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 25 węzłów, zanu­rze­nie mak­sy­malne wynosi około 350 metrów, a auto­no­micz­ność wynosi 70 dni i jest ogra­ni­czona zapa­sami żyw­no­ści. Załoga składa się z 65 osób, w tym 12 ofi­ce­rów. Dodatkowo prze­wi­dziano prze­strzeń do zabra­nia do dwu­na­stu żoł­nie­rzy sił spe­cjal­nych, któ­rych wypo­sa­że­nie może być prze­wo­żone w zasob­niku moco­wa­nym do kadłuba. Uzbrojenie obej­muje cięż­kie tor­pedy F21, miny FG29, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe MBDA Exocet SM39 Block 2 oraz poci­ski manew­ru­jące MBDA MdCN – wszyst­kie mogą być odpa­lane z czte­rech 533 mm wyrzutni zain­sta­lo­wa­nych w dzio­bo­wej czę­ści kadłuba. Co ważne, będą to pierw­sze fran­cu­skie okręty pod­wodne zdolne do prze­no­sze­nia i odpa­la­nia poci­sków manew­ru­ją­cych. W celu ogra­ni­cze­nia poziomu gene­ro­wa­nego hałasu zasto­sowano pęd­nik stru­go­wodny, a także rufowe stery w ukła­dzie X.

Źródło: zbiam.pl