22 listo­pada fre­gata rakie­towa BRP Jose Rizal, pierw­sza z pary jed­no­stek tej klasy budo­wa­nych przez Hyundai Heavy Industries na zamó­wie­nie Filipin, opu­ściła stocz­nię w Ulsan i roz­po­częła pro­ces prób mor­skich.

Według komu­ni­katu Marynarki Wojennej Filipin, pierw­szy rejs ma potrwać do 27 listo­pada i obej­muje spraw­dze­nie pracy mecha­ni­zmów oraz wła­ści­wo­ści mor­skich. Na pokła­dzie znaj­duje się, przede wszyst­kim, załoga tech­niczna nale­żąca do stoczni. Według har­mo­no­gramu fre­gata ma zostać prze­ka­zana do maja 2020 roku, co cie­kawe wodo­wa­nie miało miej­sce 23 maja 2019 roku.

Kontrakt na budowę pary został pod­pi­sany w paź­dzier­niku 2016 roku. Mają wypor­ność 2600 ton i dłu­gość 107,5 metrów. Wysokoprężny układ napę­dowy COAD ma pozwo­lić na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 25 węzłów. Uzbrojenie obej­muje stan­dar­dowe, dla okrę­tów tej klasy, sys­temy – auto­ma­tyczną armatę kali­bru 76 mm, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko ASELSAN SMASH z armatą kali­bru 30 mm, pio­nową wyrzut­nię dla poci­sków prze­ciw­lot­ni­czych, wyrzut­nie poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych LIGNex1 SSM-700K, wyrzut­nie tor­ped kali­bru 324 mm, a także han­gar i lądo­wi­sko dla śmi­głowca. Na potrzeby jed­no­stek Filipiny zamó­wiły (już dostar­czone) dwa Leonardo AW159 Wildcat.

Źródło: zbiam.pl