3 wrze­śnia w stoczni kon­cernu Damen w rumuń­skim Gałaczu odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia dru­giego okrętu patro­lo­wego zamó­wio­nego w czerwcu 2017 roku przez Marynarkę Wojenną Pakistanu.

Jednostka, ofi­cjal­nie kla­sy­fi­ko­wana jako kor­weta wie­lo­za­da­niowa, ma wypor­ność około 2400 ton i dłu­gość 90 metrów. Obie bazują na pro­jek­cie OPV2400, który znaj­duje się w ofer­cie holen­der­skiego kon­cernu – według pla­nów, okręt ma zostać prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w przy­szłym roku. Obecnie w Gałaczu koń­czy się pro­ces budowy pro­to­typu, który został zwo­do­wany w maju, co ma umoż­li­wić reali­za­cję prób i prze­ka­za­nie klien­towi do końca roku.

Oba okręty patro­lowe sta­no­wią ele­ment pro­cesu moder­ni­za­cji Marynarki Wojennej Pakistanu. Obok jed­no­stek budo­wa­nych przez Damena, w naj­bliż­szych latach do służby mają tra­fić cztery fre­gaty Typu 054 zamó­wione w Chinach, a także wie­lo­za­da­niowe kor­wety z Turcji (eks­por­towa wer­sja typu Ada) oraz Stanów Zjednoczonych.

Źródło: zbiam.pl