25 lipca Ministerstwo Obrony Niemiec poin­for­mo­wało o auto­ry­zo­wa­niu pro­jektu wyboru i budowy pary nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych, które mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­waną parę tan­kow­ców Typu 704A.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

25 lipca Ministerstwo Obrony Niemiec poin­for­mo­wało o auto­ry­zo­wa­niu pro­jektu wyboru i budowy pary nowych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych, które mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­waną parę tan­kow­ców Typu 704A. Czytaj dalej

Powyższa decy­zja zapa­dła 17 lipca, a pierw­szy okręt ma zostać wcie­lony do służby w 2024 roku. Nowe jed­nostki mają otrzy­mać ozna­cze­nie Typ 707 – ich wstępna cha­rak­te­ry­styka mówi o dłu­go­ści 170 metrów oraz moż­li­wo­ści zabra­nia w zbior­ni­kach około 15 tys. metrów sze­ścien­nych paliwa i innych sub­stan­cji płyn­nych. Dodatkowo na pokła­dzie ma zostać wygo­spo­da­ro­wana prze­strzeń dla 20 kon­te­ne­rów z ładun­kami suchymi. Wyporność pełną osza­co­wano na 20000 ton, a pręd­kość ma wyno­sić około 20 węzłów. Załoga, dzięki zasto­so­wa­niu stan­dar­dów cywil­nych, ma zostać ogra­ni­czona do 20 osób.

Para nowych okrę­tów ma zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane w Deutsche Marine tan­kowce FGS Rhön oraz FGS Spessart, które są w linii od 1977 roku. Ich głów­nym zada­niem jest wspar­cie logi­styczne dla okrę­tów eskor­to­wych, z tego też względu czę­sto peł­nią zada­nia w ramach sojusz­ni­czych zespo­łów SNMG-1 oraz SNMG-2.

Źródło: zbiam.pl