Damen zbuduje nowe okręty dla niemieckiej marynarki wojennej.

15 maja Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec poin­for­mo­wało w komu­ni­ka­cie, że pro­gram budowy nowych okrę­tów wojen­nych kry­ją­cych się pod ozna­cze­niem MKS180 prze­szedł pro­ces odwo­ław­czy.

Powyższa infor­ma­cja jest powią­zana z wyco­fa­niem, 14 maja, skargi zło­żo­nej przez German Navy Yards z Kilonii, która została poko­nana przez holen­der­sko-nie­miec­kie kon­sor­cjum, na czele któ­rego stoi kon­cern stocz­niowy Damen. Przypomnijmy, powyż­szy wer­dykt doty­czący wyboru kon­sor­cjum jako reali­za­tora budowy czte­rech fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych MKS180 został upu­blicz­niony przez Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec 13 stycz­nia bie­żą­cego roku. Obecnie zakoń­cze­nie pro­ce­dury odwo­ław­czej ozna­cza, że rząd zwróci się do Bundestagu w celu uru­cho­mie­nia finan­so­wa­nia pro­gramu – zda­niem mini­ster obrony ma to mieć miej­sce przed let­nią prze­rwą waka­cyjną.

Obok kon­cernu Damen, waż­nym uczest­ni­kiem kon­sor­cjum jest Blohm & Voss — według dekla­ra­cji, mon­taż okrę­tów ma być reali­zo­wany w Hamburgu, a ogól­nie 70% war­to­ści umowy ma zostać zle­cona prze­my­słowi lokal­nemu.

Nowe fre­gaty mają peł­nić zada­nia ochrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej zespo­łów jed­no­stek nawod­nych. Będą posia­dać zdol­ność do zwal­cza­nia celów nawod­nych oraz pod­wod­nych. Wstępnie okre­ślony zestaw uzbro­je­nia ma obej­mo­wać uni­wer­salną armatę kali­bru 127 mm, pio­nowe wyrzut­nie poci­sków Mk.41, wyrzut­nie poci­sków sys­temu RAM. Pokład lot­ni­czy oraz han­gar ma być dosto­so­wany do współ­pracy ze śmi­głow­cami NHIndustries NH90NFH oraz bez­za­ło­go­wymi apa­ra­tami lata­ją­cymi o mak­sy­mal­nej masie star­to­wej do 15 ton.

Zwycięstwo holen­der­sko-nie­miec­kiego kon­sor­cjum ma sta­no­wić ele­ment zacie­śnie­nia współ­pracy prze­my­słowo-woj­sko­wej obu państw. To zaś może dać prze­wagę Niemcom w holen­der­skim pro­gra­mie zakupu okrę­tów pod­wod­nych nowego poko­le­nia.

Źródło: zbiam.pl