17 lutego holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o roz­po­czę­ciu budowy okrętu desan­to­wego, któ­rego użyt­kow­ni­kiem będzie Marynarka Wojenna Nigerii.

Może Cię zainteresować:

Damen: ruszyła budowa okrętu desantowego dla Nigerii

Damen: ruszyła budowa okrętu desantowego dla Nigerii

17 lutego holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o roz­po­czę­ciu budowy okrętu desan­to­wego, któ­rego użyt­kow­ni­kiem będzie Marynarka Wojenna Nigerii. Czytaj dalej

Uroczyste poło­że­nie stępki odbyło się 9 grud­nia zeszłego roku w stoczni Damen Shipyards Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednostka ma zostać dostar­czona użyt­kow­ni­kowi w maju 2022 roku. Jego kon­struk­cja bazuje na modelu LST-100, który znaj­duje się w ofer­cie Damena. Okręt o dłu­go­ści 100 metrów cha­rak­te­ry­zuje się ukła­dem ro-ro. Jego załoga ma skła­dać się z 32 osób, a moż­li­wo­ści trans­por­towe obej­mują zabra­nie do 250 żoł­nie­rzy bądź pojaz­dów mecha­nicz­nych w ładowni. Dodatkowo na rufie przy­go­to­wano prze­strzeń dla śmi­głowca bądź bez­za­ło­go­wych apa­ra­tów lata­ją­cych.

Głównymi zada­niami okrętu będzie trans­port stra­te­giczny, a także wspar­cie ope­ra­cji huma­ni­tar­nych w Afryce. Obecnie siły mor­skie Nigerii nie dys­po­nują tego typu jed­nostką pły­wa­jącą – ma dys­po­no­wać moż­li­wo­ścią desan­to­wa­nia sprzętu na nie­uzbro­jony brzeg z wyko­rzy­sta­niem dzio­bo­wej furty.

Źródło: zbiam.pl