9 wrze­śnia w Pekinie doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu na budowę i dostawę Marynarce Wojennej Tajlandii wie­lo­za­da­nio­wego okrętu desan­to­wego Typu 071E. Jest to pierw­szy eks­por­towy suk­ces jed­no­stek tego typu ofe­ro­wa­nych przez chiń­ski prze­mysł stocz­niowy.

Jednostka ma wzmoc­nić poten­cjał Marynarki Wojennej Tajlandii w reali­za­cji zabez­pie­cze­nia obsza­rów mor­skich, a także wspar­ciu dzia­łań huma­ni­tar­nych. Ten ostatni wymóg jest nie­zmier­nie ważny w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie czę­sto docho­dzi do kata­kli­zmów natu­ral­nych. Jednocześnie okręt desan­towy będzie naj­więk­szym okrę­tem taj­landz­kiej floty, obec­nie powyż­szy tytuł dzierży lot­ni­sko­wiec HTMS Chakri Naruebet mający wypor­ność 11000 ton.

Okręty desan­towe Typu 071 są budo­wane w stocz­nie Hudong – Zhonghua Shipbuilding w Szanghaju. Pięć jed­no­stek zostało już wcie­lo­nych do służby w Marynarce Wojennej Chin, dwa kolejne znaj­dują się w ostat­nich sta­diach pro­cesu wypo­sa­ża­nia.

W wer­sji dla Chin okręty mają dłu­gość 210 metrów i wypor­ność pełną 25000 ton. Na pokład mogą zabrać do 800 żoł­nie­rzy desantu wraz z wypo­sa­że­niem, które jest trans­por­to­wane na brzeg przez cztery podusz­kowce desan­towe (prze­wo­żone w wewnątrz­ka­dłu­bo­wym doku) bądź śmi­głowce pokła­dowe.

Źródło: zbiam.pl