6 lipca Krajowa Izba Odwoławcza wydała wer­dykt w spra­wie odwo­ła­nia, które prze­ciwko Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej zło­żyła PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o..

Sprawa doty­czyła wyboru pod­miotu, który otrzyma kon­trakt na budowę peł­no­mor­skiej jed­nostki patro­lo­wej. Oferta stoczni PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. prze­grała z fran­cu­ską Socarenam – roz­strzy­gnię­cie postę­po­wa­nia miało miej­sce 4 maja bie­żą­cego roku. Oferta fran­cu­ska opie­wała na kwotę 111 mln zło­tych brutto (gwa­ran­cja 36 mie­sięcy), a pol­ska na 139 mln zło­tych brutto. Dodatkowo PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaofe­ro­wała krót­szy okres gwa­ran­cji.

Ostatecznie sprawa tra­fiła na wokandę 1 lipca, a 6 lipca wydany został wyrok – KIO odda­liła odwo­ła­nie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., co jed­no­cze­śnie otwiera drogę do pod­pi­sa­nia kon­traktu na budowę jed­nostki.

Według dostęp­nych infor­ma­cji, jed­nostka ma mieć wypor­ność pełną około 1000 ton i kadłub o dłu­go­ści do 66 metrów. Zapasy pokła­dowe mają umoż­li­wić pobyt na morzu przez dwa­na­ście dni. Patrolowiec ma ope­ro­wać na Morzu Bałtyckim oraz innych obsza­rach mor­skich oble­wa­ją­cych Europę. Jego zakup roz­pocz­nie także pro­ces wymiany pary jed­no­stek typu SKS-40, które są obec­nie naj­więk­szymi patro­low­cami w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Źródło: zbiam.pl