12 wrze­śnia, w cza­sie DSEI 2019, rząd Wielkiej Brytanii ogło­sił roz­strzy­gnię­cie pro­gramu budowy fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych Typu 31, które mają sta­no­wić ele­ment uzbro­je­nia Royal Navy w bie­żą­cym wieku.

Zgodnie z wcze­śniej­szymi prze­cie­kami, które docie­rały do mediów, zwy­cięzcą kon­kursu została firma Babcock, która ofe­ro­wała pro­jekt Arrowhead 140 – w przy­padku pozy­tyw­nego zakoń­cze­nia nego­cja­cji i pod­pi­sa­nia kon­traktu rząd zakłada, że pro­gram budowy pię­ciu jed­no­stek pochło­nie kwotę około 1,25 mld fun­tów. Prace mają być reali­zo­wane w stocz­niach roz­sia­nych na tere­nie Wielkiej Brytanii, nato­miast mon­taż osta­teczny ma być pro­wa­dzony w Rosyth. Szybkie pod­pi­sa­nie kon­traktu, spo­dzie­wane pod koniec bie­żą­cego roku, ma pozwo­lić na dostawę pierw­szej fre­gaty już w 2023 roku.

Okręty Typu 31 mają sta­no­wić uzu­peł­nie­nie dla zaawan­so­wa­nego Typu 26, które są budo­wane przez kon­cern BAE Systems. Bazą kon­struk­cyjną dla jed­no­stek ofe­ro­wa­nych przez Babcock jest duń­ski pro­jekt fre­gat typu Iver Huitfeldt.

Źródło: zbiam.pl