W połu­dnio­wej i połu­dniowo-zachod­niej czę­ści Bałtyku trwa ćwi­cze­nie „Northern Coasts 2019” (NOCO19). Jest ono orga­ni­zo­wane przez różne pań­stwa regionu od 2007 r. Obecną edy­cję przy­go­to­wali Duńczycy i Niemcy. Ćwiczeniem kie­ruje adm. Stephan Haisch z Centrum Operacyjnego Niemieckiej Marynarki Wojennej w Glücksburgu.

NOCO 19 roz­po­częło się w Kopenhadze 3 wrze­śnia. W tam­tej­szym por­cie odbyła się faza por­towa. Właściwa ope­ra­cja mor­ska ruszyła 9 wrze­śnia. W przed­się­wzię­ciu bie­rze udział około 30 okrę­tów i ponad 4000 żoł­nie­rzy z: Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Kanady, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii (nie każdy kraj wysta­wił jed­nostki pły­wa­jące). Polską ban­derę repre­zen­tują nisz­czy­ciel min ORP Flaming oraz tra­łowce bazowe OORP Gardno i Jamno. 11 i 12 wrze­śnia nasze jed­nostki uzu­peł­niły zapasy – Flaming w nie­miec­kim Warnemünde, zaś tra­łowce w duń­skim Korsør.

Okręty ope­rują w kilku gru­pach, wśród któ­rych są zespoły prze­ciw­mi­nowe: NATO-wski SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) i BALTRON (Baltic Naval Squadron) wysta­wiany przez pań­stwa bał­tyc­kie, jak rów­nież o innym prze­zna­cze­niu. W ramach sce­na­riu­sza ćwi­czeń fik­cyjny kraj regionu pod­nosi rosz­cze­nia tery­to­rialne wobec wysp na Morzu Bałtyckim, wyko­rzy­stu­jąc swoje siły mor­skie do zagro­że­nia swo­bo­dzie żeglugi. Działając na pod­sta­wie man­datu ONZ, siły sojusz­ni­cze dążą do przy­wró­ce­nia stanu wyj­ścio­wego. Manewry obej­mują zwal­cza­nie celów nawod­nych, obronę powietrzną, poszu­ki­wa­nie okrę­tów pod­wod­nych i nisz­cze­nie min mor­skich.

11 wrze­śnia Deutsche Marine zor­ga­ni­zo­wała VIP i Media Day. Z kor­wety Oldenburg dostojni goście i dzien­ni­ka­rze obser­wo­wali pokazy spraw­no­ści załóg w dzia­ła­niach prze­ciw­mi­no­wych MCM (Mine Counter Measures), uzu­peł­nia­nia zapa­sów w morzu RAS (Replenishment At Sea), prze­ciw­lot­ni­czych ADEX (Air Defence Exercise), ratow­ni­czych SAR (Search And Rescue), zwal­cza­nia zagro­żeń asy­me­trycz­nych ASYMEX (Asymmetric Threats), czy abor­da­żo­wych BOARDEX (Boarding Exercise).

Ćwiczenia zakoń­czą się 17 wrze­śnia.

Źródło: zbiam.pl