27 lutego w stoczni kon­cernu Fincantieri w Muggiano we Włoszech odbyła się uro­czy­stość tech­nicz­nego wodo­wa­nia kor­wety rakie­to­wej Al Zubarah – pierw­szej z czte­rech jed­no­stek budo­wa­nych na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Kataru.

Może Cię zainteresować:

Fincantieri: wodowanie pierwszej fregaty typoszeregu PPA [WIDEO]

Fincantieri: wodowanie pierwszej fregaty typoszeregu PPA [WIDEO]

W stoczni kon­cernu Fincantieri w Muggiano we Włoszech odbyła się uro­czy­stość tech­nicz­nego wodo­wa­nia kor­wety rakie­to­wej Al Zubarah – pierw­szej z czte­rech jed­no­stek budo­wa­nych na zamó­wie­nie Kataru. Czytaj dalej

Według har­mo­no­gramu okręt zosta­nie prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu w 2021 roku i sta­nowi ele­ment kon­traktu o war­to­ści 5 mld Euro, w ramach któ­rego Fincantieri zbu­duje dla Kataru sie­dem okrę­tów wojen­nych – cztery kor­wety, dwa patro­lowce oraz wie­lo­za­da­niowy okręt desan­towy. Jednostki typu Al Zubarah mają kadłuby o dłu­go­ści 107 metrów, a układ napę­dowy CODAD pozwoli na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 28 węzłów. Jako jed­nostki wie­lo­za­da­niowe otrzy­mają roz­bu­do­wany zestaw uzbro­je­nia obej­mu­jący auto­ma­tyczną armatę Leonardo Super Rapid kali­bru 76 mm, pio­nową wyrzut­nię poci­sków prze­ciw­lot­ni­czych rodziny Aster, prze­ciw­o­krę­towe poci­ski Exocet Block III, a także infra­struk­turę dla śred­niego śmi­głowca pokła­do­wego NH90NFH.

Program roz­bu­dowy floty to kolejny ele­ment budo­wa­nia współ­pracy władz Kataru z okre­ślo­nymi pań­stwami zachodu. Jest to zwią­zane z pro­ble­mami poli­tycz­nymi tego pań­stwa w regio­nie. W bie­żą­cym roku Katar i Włochy roz­po­częły roz­mowy doty­czące dru­giego etapu moder­ni­za­cji sił mor­skich, który może objąć zakup m.in. kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych

Źródło: zbiam.pl