2 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał, że wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Detroit, który reali­zuje swój pierw­szy rejs ope­ra­cyj­nych na wodach Oceanu Atlantyckiego, zato­pił jed­nostkę pły­wa­jącą.

Może Cię zainteresować:

Władimir Putin: konieczny wzrost zdolności marynarki wojennej

Władimir Putin: konieczny wzrost zdolności marynarki wojennej

Armaty auto­ma­tyczne BAE Systems Mk.110 są pod­sta­wo­wym uzbro­je­niem arty­le­ryj­skim wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych typów Freedom oraz Independence eks­plo­ato­wa­nych przez US Navy. Czytaj dalej

Według dostęp­nych infor­ma­cji do zda­rze­nia doszło 23 listo­pada, kiedy załoga zlo­ka­li­zo­wała nie­zi­den­ty­fi­ko­waną jed­nostkę pły­wa­jącą – ze względu na fakt, że była opusz­czona sta­no­wiła zagro­że­nie nawi­ga­cyjne dla innych. Dowództwo pod­jęło decy­zję o zato­pie­niu obiektu, co sta­no­wiło także oka­zję do wyko­rzy­sta­nia uzbro­je­nia pokła­do­wego okrętu, osta­tecz­nie zasto­so­wano armatę auto­ma­tyczną BAE Systems Mk.110 kali­bru 57 mm, czyli wer­sji armaty Bofors 57 mm Mk.3 prze­zna­czoną na rynek ame­ry­kań­ski. Jest to, naj­praw­do­po­dob­niej, pierw­szy przy­pa­dek ope­ra­cyj­nego wyko­rzy­sta­nia powyż­szego sys­temu arty­le­ryj­skiego przez US Navy.

USS Detroit opu­ścił macie­rzy­stą bazę Mayport 31 paź­dzier­nika i roz­po­czął dzie­wi­czy rejs ope­ra­cyjny. W jego trak­cie ope­ruje na wodach Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie wspiera dzia­ła­nia wymie­rzone m.in. w zwal­cza­nie prób prze­mytu nie­le­gal­nych sub­stan­cji. Z tego też względu ma na pokła­dzie pod­od­dział US Coast Guard.

Armaty auto­ma­tyczne BAE Systems Mk.110 są pod­sta­wo­wym uzbro­je­niem arty­le­ryj­skim wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych typów Freedom oraz Independence eks­plo­ato­wa­nych przez US Navy, a także kutrów typu Legend znaj­du­ją­cych się na wypo­sa­że­niu US Coast Guard. Dodatkowo zostały wybrane dla kutrów typu Heritage, które są budo­wane dla tego samego użyt­kow­nika.

Źródło: zbiam.pl