19 stycz­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Cooperstown – dwu­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy.

Okręt został zamó­wiony w ramach wie­lo­let­niej umowy w 2010 roku. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce w sierp­niu 2018 roku. Jest to pierw­sza jed­nostka US Navy nazwana na cześć wsi w sta­nie Nowy Jork. Założona w 1785 roku liczy obec­nie około 2000 miesz­kań­ców.

Obecnie w stoczni Marinette Marine pro­wa­dzone są prace przy pię­ciu okrę­tach typu Freedom budo­wa­nych dla US Navy oraz pierw­szej eks­por­to­wej jed­no­stce powyż­szego typu, która została zamó­wiona przez Arabię Saudyjską. Dodatkowo pro­wa­dzone są dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe ukie­run­ko­wane na zdo­by­cie kolej­nych zle­ceń. Dotychczas stocz­nia prze­ka­zała US Navy dzie­więć okrę­tów, które sta­cjo­nują na wodach Oceanu Atlantyckiego.

Źródło: zbiam.pl