27 paź­dzier­nika w stoczni General Dynamics Bath Iron Works odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia nisz­czy­ciela rakie­to­wego USS Daniel Inouye, 68. jed­nostki typu Arleigh Burke budo­wa­nej przez ame­ry­kań­ski prze­mysł stocz­niowy dla US Navy.

Jest to trzeci okręt powyż­szego typu, który jest budo­wany w wer­sji Flight IIA TI. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce 18 maja 2018 roku, a według har­mo­no­gramu ma wejść do służby w dru­giej poło­wie 2020 roku. Pierwszym por­tem macie­rzy­stym ma być Pearl Harbor na Hawajach. Patronem okrętu jest Daniel Inouye, sena­tor repre­zen­tu­jący w latach 1963 – 2012 stan Hawaje, a także wete­ran II wojny świa­to­wej. Za swoją postawę z akcji z 21 kwiet­nia 1945 roku, został odzna­czony Medalem Kongresu, który został wrę­czony w 2000 roku.

Obecnie obie stocz­nie, General Dynamics Bath Iron Works oraz Huntington Ingalls Industries, pro­wa­dzą prace przy budo­wie pię­ciu kolej­nych nisz­czy­cieli. Dodatkowo wie­lo­let­nie kon­trakty zawarte z Departamentem Obrony powo­dują, że w ciągu naj­bliż­szych lat US Navy będzie otrzy­my­wać nowe jed­nostki powyż­szego typu.

Źródło: zbiam.pl