12 lutego w stoczni Gulf Island Shipyard w Houma odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod okręt ratow­ni­czy USNS Cherokee Nation – drugą jed­nostkę typu Navajo budo­waną na zamó­wie­nie US Navy.

Może Cię zainteresować:

Centrum Techniki Morskiej naprawi sta­cję hydro­lo­ka­cyjną Kormorana

Centrum Techniki Morskiej naprawi sta­cję hydro­lo­ka­cyjną Kormorana

12 lutego w stoczni Gulf Island Shipyard w Houma odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod okręt ratow­ni­czy USNS Cherokee Nation – drugą jed­nostkę typu Navajo. Czytaj dalej

Docelowe plany US Navy zakła­dają budowę ośmiu okrę­tów ratow­ni­czych nowego typu – corocz­nie ma roz­po­czy­nać się budowa kolej­nego. Obecnie Departament Obrony zakon­trak­to­wał w stoczni Gulf Island Shipyard trzy pierw­sze. Wszystkie mają pozwo­lić na zastą­pie­nie obec­nie eks­plo­ato­wa­nych jed­no­stek ratow­ni­czych typu Powhatan (holow­niki oce­aniczne, w linii trzy spo­śród sied­miu zbu­do­wa­nych w latach 1979 – 81) oraz Safeguard (ratow­ni­cze, w linii dwa spo­śród czte­rech zbu­do­wa­nych w latach 80. XX wieku).

Nowe okręty ratow­ni­cze są budo­wane w opar­ciu o cywilny pro­jekt statku offshore Wartsila VS4612 – według dekla­ra­cji będą miały 80 metrów dłu­go­ści i moż­li­wość holo­wa­nia dowol­nego okrętu US Navy. Dodatkowo prze­strzeń robo­cza pozwoli na swo­bodne kon­fi­gu­ro­wa­nie jed­no­stek do prze­wi­dy­wa­nych misji.

Źródło: zbiam.pl