8 listo­pada w stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS Jack H. Lucas (DDG-125), pierw­szego przed­sta­wi­ciela typu Arleigh Burke Flight III budo­wa­nego dla US Navy.

Może Cię zainteresować:

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

8 listo­pada w stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS Jack H. Lucas (DDG-125). Czytaj dalej

Obecnie obie stocz­nie budu­jące okręty tego typu (Huntington Ingalls Shipbuilding oraz Bath Iron Works) dys­po­nują kon­trak­tami na budowę trzy­na­stu nisz­czy­cieli tej wer­sji. W sto­sunku do poprzed­ni­ków otrzy­mają nowe sta­cje radio­lo­ka­cyjne (Raytheon AN/SPY‑6(v)1 AMDR), a także sys­tem kie­ro­wa­nia walką Aegis w wer­sji Baseline 10. Montaż tych pierw­szych wymu­sił także mody­fi­ka­cję sys­temu zasi­la­nia elek­trycz­nego. Inne zmiany objęły mon­taż nowych sys­te­mów kli­ma­ty­za­cji, wzmoc­nie­nie struk­tury kadłuba, a także zmianę aran­ża­cji prze­strzeni wewnątrz kadłuba, co pozwo­liło na wygo­spo­da­ro­wa­nie prze­strzeni socjal­nej dla załogi. Według US Navy, wer­sja Flight III różni się w sto­sunku od poprzed­ni­ków w około 50%.

Patronem okrętu został Jack H. Lucas, wete­ran walk o wyspę Iwo Jima w cza­sie II wojny świa­to­wej, który za swoją postawę na polu walki został odzna­czony meda­lem kon­gresu.

Poza trzy­nastką nisz­czy­cieli Flight III Departament Obrony oraz US Navy pro­wa­dzi dys­ku­sję o przy­szło­ści dużych okrę­tów nawod­nych. Ma to zwią­zek z potrze­bami doty­czą­cymi zastą­pie­nia krą­żow­ni­ków typu Ticonderoga, a także kon­ty­nu­acji pro­gramu nisz­czy­cieli typu Arleigh Burke. Zdaniem czę­ści spe­cja­li­stów, te ostat­nie wyczer­pały już poten­cjał moder­ni­za­cyjny na wer­sji Flight III i dal­szy roz­wój powi­nien być kie­ro­wany na nową plat­formę.

Źródło: zbiam.pl