18 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał, że zamó­wiony lot­ni­sko­wiec kry­jący się dotych­czas pod ozna­cze­niem CVN-81 otrzyma nazwę USS Doris Miller. Powyższa decy­zja ozna­cza także zerwa­nie wie­lo­let­niej tra­dy­cji odno­śnie nazew­nic­twa okrę­tów tej klasy.

Może Cię zainteresować:

BAE Systems dołącza do programu bezzałogowego latającego tankowca dla US Navy

BAE Systems dołącza do programu bezzałogowego latającego tankowca dla US Navy

18 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał, że zamó­wiony lot­ni­sko­wiec kry­jący się dotych­czas pod ozna­cze­niem CVN-81 otrzyma nazwę USS Doris Miller. Czytaj dalej

Uroczyste ogło­sze­nie nazwy zapla­no­wano na ponie­dzia­łek 20 stycz­nia w Pearl Harbor. Patronem okrętu został Doris Miller – mary­narz US Navy, który jako pierw­szy Afroamerykanin otrzy­mał Krzyż Marynarki. Był to wynik jego postawy w cza­sie wyda­rzeń z 7 grud­nia 1941 roku, kiedy jako czło­nek załogi pan­cer­nika USS West Virginia brał udział w akcji rato­wa­nia poszko­do­wa­nych człon­ków załogi oraz zestrze­lił przy­naj­mniej jeden japoń­ski samo­lot. Doris Miller poległ 24 listo­pada 1943 roku, kiedy japoń­ski okręt pod­wodny I‑175 zato­pił lot­ni­sko­wiec USS Liscome Bay. Łącznie zgi­nęło na nim 644 człon­ków załogi.

Wybór takiego patrona budzi kon­tro­wer­sje w Stanach Zjednoczonych – od ostat­niego pół­wie­cza lot­ni­skowce są nazy­wane na cześć pre­zy­den­tów tego kraju bądź postaci waż­nych US Navy (admi­rał Chester Nimitz bądź dwóch sena­to­rów). Jedynym wyjąt­kiem od powyż­szej reguły był Enterprise – w powyż­szym przy­padku nazwa broni się na dwa spo­soby: w US Navy słu­żyło już osiem tak nazwa­nych okrę­tów (dzie­wią­tym będzie CVN-80), a dodat­kowo to ukłon w stronę śro­do­wi­ska fanów serii Star Trek. Bohaterowie US Navy bądź USMC byli hono­ro­wani nisz­czy­cie­lami. W ostat­nich latach to kolejny przy­kład nie­kon­se­kwen­cji w pro­ce­sie nazew­nic­twa okrę­tów US Navy. Widać to na przy­kła­dzie okrę­tów pod­wod­nych typu Virginia czy wie­lo­za­da­nio­wych LCS.

USS Doris Miller będzie czwar­tym lot­ni­skow­cem typu Ford w US Navy. Obecnie w linii znaj­duje się pro­to­ty­powy, a drugi (USS John F. Kennedy) został już zwo­do­wany. W bie­żą­cym roku zapla­no­wano poło­że­nie stępki pod trzeci (USS Enterprise).

Źródło: zbiam.pl