29 paź­dzier­nika w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia lot­ni­skowca USS John F. Kennedy, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Gerald R. Ford, budo­wa­nego dla US Navy.

Powyższa, nie­for­malna, uro­czy­stość wyprze­dziła har­mo­no­gram o około 3 mie­siące. Ma to zwią­zek z pro­ce­sem budowy, który został zmo­dy­fi­ko­wany po ana­li­zie doświad­czeń zwią­za­nych z budową pro­to­ty­po­wego USS Gerlad R. Ford. Przypomnijmy, stępka została poło­żona 22 sierp­nia 2015 roku. Według pla­nów 7 grud­nia prze­wi­dziano uro­czy­stość chrztu lot­ni­skowca. Nie jest to jedyne ważne wyda­rze­nie w życiu okrętu w paź­dzier­niku, 1 dnia tego mie­siąca odbyło się for­malne wpro­wa­dze­nie na pokład człon­ków załogi, któ­rzy zaczy­nają pozna­wać okręt.

Po wydo­ko­wa­niu, na początku przy­szłego roku pla­no­wane jest poło­że­nie stępki pod trzeci lot­ni­sko­wiec tego typu, który otrzyma nazwę USS Enterprise. Jego budowa roz­po­częła się w sierp­niu 2017 roku, a obec­nie koń­czą się prace przy pierw­szych sek­cjach kadłu­bo­wych.

Program lot­ni­skow­ców typu Gerald R. Ford to nie tylko postępy z budową kolej­nych jed­no­stek. 30 paź­dzier­nika, po pię­ciu dniach w morzu, do bazy Norfolk powró­cił z prób stocz­nio­wych pro­to­ty­powy USS Gerald R. Ford. Dla jed­nostki i załogi było to pierw­sze wyj­ście w morze po trwa­ją­cym pięt­na­ście mie­sięcy poby­cie w stoczni – w tym cza­sie pro­wa­dzono róż­no­rodne prace napraw­cze czy mody­fi­ka­cje wyni­ka­jące z okresu inten­syw­nych prób mor­skich po wcie­le­niu do służby.

Źródło: zbiam.pl