1 lipca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał, że pod­jął decy­zję o przed­wcze­snym wyco­fa­niu pro­to­ty­po­wych wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów typu LCS – powo­dem tego kroku są koszty ewen­tu­al­nych remon­tów i moder­ni­za­cji czte­rech jed­no­stek. 

Informacja, pod­parta ana­li­zami Departamentu Marynarki, który upu­blicz­nił swoją reko­men­da­cję 20 czerwca, wska­zuje, że cztery okręty — USS Freedom, USS Independence, USS Fort Worth oraz USS Coronado zostaną wyco­fane z aktyw­nej służby 31 marca 2021 roku. Cała czwórka, w ostat­nich latach, peł­niła zada­nia badaw­czo-roz­wo­jowe dla pro­gramu LCS – jak wska­zuje Departament Marynarki, na obec­nym pozio­mie bez znacz­nych inwe­sty­cji w ich remonty i moder­ni­za­cje nie będą w sta­nie kon­ty­nu­ować powyż­szej roli. 

Zgodnie z reko­men­da­cją, która została przy­jęta przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, cała czwórka zosta­nie wyco­fana, a uwol­nione środki budże­towe skie­ro­wane na inne zada­nia inwe­sty­cyjne. Powyższa decy­zja może także ozna­czać, że admi­ni­stra­cja fede­ralna będzie mogła zaofe­ro­wał jed­nostki sojusz­ni­kom w ramach pro­gramu wspar­cia woj­sko­wego, m.in. poprzez pro­ce­durę EDA. 

Pierwszy z wymie­nio­nych okrę­tów, USS Freedom, wszedł do służby w listo­pa­dzie 2008 roku. W cza­sie dotych­cza­so­wej aktyw­no­ści, odbył jeden patrol na wodach Morza Karaibskiego, a także jedną turę ope­ra­cyjną na wodach azja­tyc­kich. Bliźniaczy USS Fort Worth został wpro­wa­dzony do służby we wrze­śniu 2012 roku – ma za sobą jedną turę ope­ra­cyjną na wodach azja­tyc­kich (zakoń­czoną awa­rią układu napę­do­wego). USS Independence wszedł do służby w stycz­niu 2010 roku, a bliź­nia­czy USS Coronado w kwiet­niu 2014 roku. 

Źródło: zbiam.pl