5 paź­dzier­nika w Gulfport w sta­nie Mississippi odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Cincinnati – dzie­sią­tej jed­nostki typu Independence zbu­do­wa­nej przez kon­cern Austal.

Okręt został zamó­wiony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w grud­niu 2010 roku. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce w stoczni Austal w Mobile w sta­nie Alabama 10 kwiet­nia 2017 roku, a wodo­wa­nie 22 maja 2018 roku. Jednocześnie jest to piąty okręt nazwany na cześć mia­sta Cincinnati – wcze­śniej były to dwie jed­nostki w XIX wieku, lekki krą­żow­nik wcie­lony do służby w 1924 roku, a także wie­lo­za­da­niowy okręt pod­wodny typu Los Angeles, który słu­żył w latach 1978 – 96.

Podobnie jak inne jed­nostki typu Independence, USS Cincinnati zosta­nie prze­ba­zo­wany do San Diego. Tylko w bie­żą­cym roku US Navy wcie­liła do służby trzy okręty tego typu, a dwa z nich (USS Montgomery oraz USS Gabrielle Giffords) zostały prze­ba­zo­wane na wody azja­tyc­kie.

Źródło: zbiam.pl