28 marca w stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu desan­to­wego-doku USS Fort Lauderdale (LPD 28), dwu­na­stego przed­sta­wi­ciela typu San Antonio budo­wa­nego dla US Navy.

Okręt został zamó­wiony w grud­niu 2016 roku. Uroczyste poło­że­nie stępki odbyło się 13 paź­dzier­nika 2017 roku – jest to pierw­sza jed­nostka nazwana na cześć mia­sta Fort Lauderdale. Jednocześnie był to pierw­szy z dwóch „przej­ścio­wych” okrę­tów typu San Antonio zamó­wio­nych w celu utrzy­ma­nia poten­cjału stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula aż do czasu pod­ję­cia decy­zji odno­śnie następ­ców dla jed­no­stek typu Whidbey Island oraz Harpers Ferry.

Może Cię zainteresować:

Lotniskowiec HMS Prince of Wales wcielony do Royal Navy

Lotniskowiec HMS Prince of Wales wcielony do Royal Navy

28 marca w stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu desan­to­wego-doku USS Fort Lauderdale, dwu­na­stego przed­sta­wi­ciela typu San Antonio. Czytaj dalej

Częściowo z powyż­szego względu jego kon­struk­cja różni się od wcze­śniej­szych jede­na­stu przed­sta­wi­cieli typu San Antonio. Pierwszą, widoczną, jest brak obu kom­po­zy­to­wych masz­tów kry­ją­cych w swo­ich wnę­trzach anteny sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych. Zamiast nich okręt otrzy­mał kla­syczne maszty trój­nożne. Dodatkowo usu­nięto część wypo­sa­że­nia (m.in. połowy furty rufo­wej zamy­ka­ją­cej wewnątrz­ka­dłu­bowy dok na środki amfi­bijne). Dalsze zmiany będą zasto­so­wane na trzy­na­stej jed­no­stce, USS Richard M. McCool Jr., która jest także budo­wana w Pascagoula.

Pierwszy okręt dru­giej serii, kla­sy­fi­ko­wany obec­nie jako typ San Antonio Flight II, został zamó­wiony w stoczni Huntington Ingalls Industries w marcu 2019 roku. Seria ma liczyć trzy­na­ście jed­no­stek.

Źródło: zbiam.pl